bip.nowasucha.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.nowasucha.pl
Wójt strona główna 

Wójt

WÓJT GMINY

WÓJT GMINY NOWA SUCHA


MACIEJ SZYMON MOŃKA


tel. (46) 861 20 51 wew. 21


Do zakresu zadań Wójta należy:


1) reprezentowanie Urzędu na zewnątrz,


2) podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do przyjmowania tych czynności,


3) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu,


4) zapewnianie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu i jego pracowników,


5) okresowe zwoływanie narad z udziałem kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych w celu uzgodnienia ich współdziałania i realizacji zadań,


6) koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu oraz organizowanie ich współpracy,


7) rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi, w szczególności dotyczącymi podziału zadań,


8) udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,


9) czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu,


10) przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,


11) upoważnianie pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej ,


12) przedkładanie Radzie Gminy projektów uchwał,


13) wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej,


14) wykonywanie zadań Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego,


15) nadzorowanie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,


16) organizowanie akcji ratowniczych w przypadku klęsk żywiołowych i katastrof,


17) przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym OD Przewodniczącego Rady Gminy oraz pracowników samorządowych upoważnionych przez Wójta do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych.


18) ogólny nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników Urzędu czynności kancelaryjnych,


19) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta przez przepisy prawa i Regulamin oraz uchwały Rady,


20) przestrzeganie tajemnicy skarbowej i służbowej.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Data wprowadzenia: 2010-05-21 11:10:38 | Data modyfikacji: 2010-12-08 12:35:41.
Data wprowadzenia: 2010-05-21 11:10:38
Data modyfikacji: 2010-12-08 12:35:41
Opublikowane przez: Anna Zatorska
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.nowasucha.pl