> 2010 r.

2010 r.

Uchwała Budżetowa Gminy Nowa Sucha na rok 2010


  Nr 153/XXXIX/2009


Rady Gminy Nowa Sucha


z dnia 17 grudnia 2009 roku


 


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241)   Rada Gminy uchwala, co następuje


 


§ 1.  


Dochody w łącznej kwocie 14 781 525 zł,   w tym:


1)        dochody bieżące w kwocie:    14 616 525 zł,


2)        dochody majątkowe w kwocie: 165 000 zł,


­         zgodnie z załącznikiem   nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 2.


1.   Wydatki w łącznej kwocie 14 018 525   zł, w tym:


1)        wydatki bieżące w kwocie 13 013 260 zł,


2)        wydatki majątkowe w kwocie 1 005 265 zł,


­         zgodnie z załącznikiem   nr 2 do niniejszej uchwały.


2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały.


3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej uchwały.


 


§ 3.1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 763 000 zł, z przeznaczeniem na:


1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 382 000 zł,


2) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie   381 000 zł,


2. Rozchody w wysokości   763 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.


 


§ 4.


Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:


1)          sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 700 000 zł,


 


§ 5.  


1. Rezerwę ogólną   w wysokości   115 000 zł.  


2. Rezerwy celowe   w wysokości   59 000 zł,  


w tym   rezerwę „kryzysową” – 59 000 zł.         


 


§ 6.


1.      Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.


 


§ 7.  


1.         Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.


2.         Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.


 


§ 8.


1.         Dotacje podmiotowe dla:


1)      Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji


2)      Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej Suchej,


- zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.


2.         Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie załącznikiem nr 8.


 


§ 9. .


1.         Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:


1)        przychody   15 000 zł,


2)        wydatki       54 000 zł,


- zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały stanowiącym zestawienie przychodów i wydatków na 2010r.


 


§ 10.


1.         Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.


2.         Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.


 


§ 11.


Upoważnia się Wójta do:


1)          zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości   700 000 zł,


2)          zaciągania zobowiązań:


a)      na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, do wysokości określonej w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały,


b)     z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku na łączną kwotę 800 000 zł,


3)          lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,


 


§ 12.


Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2010 roku i lata następne.


 


§ 13.  


Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.


§ 14. 


Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.


 


 


Uchwała Budżetowa Gminy Nowa Sucha na rok 2010 Nr 153/XXXIX/2009 Rady Gminy Nowa Sucha z dnia 17 grudnia 2009 roku.doc


  


OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK:


Objaśnienia do budżetu gminy na 2010 rok.doc


 

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT NA 2010 I LATA NASTĘPNE:
Prognoza kwoty długu i spłat na 2010 rok i lata następne.xls

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Data wprowadzenia: 2010-07-01 13:48:06 | Data modyfikacji: 2010-07-01 13:49:49.
Data wprowadzenia: 2010-07-01 13:48:06
Data modyfikacji: 2010-07-01 13:49:49
Opublikowane przez: Anna Zatorska
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Nowa Sucha 59A
96-513 Nowa Sucha
Wójt Gminy
Maciej Szymon Mońka
Kontakt:
Tel: (46) 861-20-51
Fax: (46) 861-20-51
e-mail: gmina@nowasucha.pl