> 2012 r.

2012 r.

UCHWAŁY PODJĘTE PODCZAS XXIV SESJI RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ:UCHWAŁA NR 198/XXIV/2012 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasaja z upływem roku budżetowego

UCHWAŁA NR 197/XXIV/2012 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nowa Sucha na rok 2012

UCHWAŁA NR 196/XXIV/2012 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013”

UCHWAŁA NR 195/XXIV/2012 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013”

Uchwała Nr 194/XXIV/2012 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 28 grudnia 2012 r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sucha na lata 2013-2020

Uchwała Budżetowa Gminy na rok 2013 Nr193/XXIV/2012 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 28 grudnia 2012 r.

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Autor: Anna Grzelak | Data wprowadzenia: 2013-02-12 14:25:36 | Data modyfikacji: 2013-06-03 09:32:56.

UCHWAŁA PODJĘTA PODCZAS XXIII SESJI RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ

UCHWAŁA Nr 192/XXIII/2012 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadznie działalności w zakresie opróżniania zbiorni

UCHWAŁA Nr 191/XXIII/2012 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych

UCHWAŁA Nr 190/XXIII/2012 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA Nr 189/XXIII/2012 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA Nr 188/XXIII/2012 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

UCHWAŁA Nr 187/XXIII/2012 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie przyjecia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Sucha

UCHWAŁA Nr 186/XXIII/2012 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia

UCHWAŁA Nr 185/XXIII/2012 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie nadania nazwy ulicom w miejscowości Kozłów Biskupi

UCHWAŁA Nr 184/XXIII/2012 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 172/XXII/2012 Rady Gminy w Nowej Suchej w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Nowa Sucha z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotam

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Autor: Anna Grzelak | Data wprowadzenia: 2013-02-12 14:23:30 | Data modyfikacji: 2013-06-04 10:20:47.

UCHWAŁY PODJĘTE PODCZAS XXII SESJI RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ:Uchwała Nr 183/XXI/2012 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 13 listopada 2012 r w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkowstwa w komisji Społeczno-Budżetowej Rady Gminy w Nowej Suchej

Uchwała Nr 182/XXI/2012 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 13 listopada 2012 r w sprawie podziału Gminy Nowa Sucha na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

Uchwała Nr 181/XXII/2012 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 13 listopada 2012 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Nowa Sucha

Uchwała Nr 180/ XXII/2012 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 13 listopada 2012 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nowa Sucha na rok 2012

Uchwała Nr 179/ XXII/2012 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 13 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg dla których zarządcą jest Wójt Gminy Nowa Sucha.

Uchwała Nr 178/ XXII/2012 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 13 listopada 2012 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Uchwała Nr 177/ XXII/2012 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 13 listopada 2012 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2013

Uchwała Nr 176/XXII/2012 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 13 listopada 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w roku 2013-03-07

Uchwała Nr 175/ XXII/2012 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 13 listopada 2012 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w 2013 roku

Uchwała Nr 174/ XXII/2012 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 13 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli specjalistów w szkołach i innych formach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Nowa

Uchwała Nr 173/ XXII/2012 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 13 listopada 2012 roku w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Kozłowie Szlacheckim.

UCHWAŁA Nr 172/XXII/2012 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 13 listopada 2012 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Nowa Sucha z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dz

Uchwała Nr 171/ XXII/2012 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 13 listopada 2012 roku w sprawie zawarcia porozumienie międzygminnego w przedmiocie wspólnego przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie gospo

Uchwała Nr 170/ XXII/2012 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 13 listopada 2012 roku w sprawie zamiaru utworzenia związku międzygminnego.

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Autor: Anna Grzelak | Data wprowadzenia: 2013-02-12 14:18:01 | Data modyfikacji: 2013-06-03 14:20:48.

UCHWAŁY PODJĘTE PODCZAS XXI SESJI RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ

Uchwała Nr 169/XXI/2012 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 6 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Nowa Sucha na okręgi wyborcze oraz ustalenie ich granic numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wraz z załącznikami.

Uchwała Nr 168/ XXI/2012 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 6 września 2012 roku w sprawie zatwierdzenia projektu pt. „ Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III szkół podstawowych” o nr. POKL. 09.01.02-14-068/12 współfinansowanego p

Uchwała Nr 167/ XXI/2012 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 6 września 2012 roku w sprawie ustalenia zasad udzielenia dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczenia.

Uchwała Nr 166/XXI/2012 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 6 września 2012 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr 147/XIX/2012 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 28.06.2012 w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępow

Uchwała Nr 165/ XXI/2012 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 6 września 2012 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Uchwała Nr 164/ XXI/2012 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 6 września 2012 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr 127/XVI/2012 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 29.03.2012 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki oraz Uchwały Nr 146/XIX/2012 Rady Gminy w N

Uchwała Nr 163/ XXI/2012 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 6 września 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sucha.

Uchwała Nr 162/XXI/2012 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 6 września 2012 r zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nowa Sucha na rok 2012

Uchwała Nr 161/ XXI/2012 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 6 września 2012 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr 131/XVI/2012 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 29.03.2012 roku w sprawie zamiaru powierzenia Związkowi Gmin Regionu Płockiego zadań gminy zw

Uchwała Nr 160/ XXI/2012 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 6 września 2012 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr 130/XVI/2012 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 29.03.2012 roku w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego.

Uchwała Nr 159/ XXI/2012 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 6 września 2012 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr 129/XVI/2012 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 29.03.2012 roku w sprawie przystąpienia do Związku Gmin Regionu Płockiego.

Uchwała Nr 158/ XXI/2012 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 6 września 2012 roku w sprawie wystąpienia Gminy Nowa Sucha ze Związku Gmin Regionu Płockiego.

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Autor: Hanna Frankowska-Wojda | Data wprowadzenia: 2012-09-13 12:40:34 | Data modyfikacji: 2013-06-03 13:23:34.UCHWAŁY PODJĘTE PODCZAS XX SESJI RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ:Uchwała Nr 157/ XX/2012 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 5 lipca 2012 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nowa Sucha na rok 2012.

Uchwała Nr 156/ XX/2012 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 5 lipca 2012 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek ewid. nr: 87, 88/1, 88/2, 89, 150, 139, 137/2, 137/1, 137/5, 137/4, 135/2

Uchwała Nr 155/ XX/2012 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 5 lipca 2012 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek ewid. nr: 63, 62, 61/2 oraz częściowo działki o nr ewid. 61/1, 61/3, 6

Uchwała Nr 154/ XX/2012 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 5 lipca 2012 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek ewid. nr: 1, 3/4 , 6 oraz częściowo działki o nr ewid. 5/1, 4/1

Uchwała Nr 153/ XX/2012 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 5 lipca 2012 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Sucha.

Uchwała Nr 152/ XX/2012 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 5 lipca 2012 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Nowa Sucha w gminie Nowa Sucha.

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2013-06-03 13:15:22 | Data modyfikacji: 2013-06-03 13:22:00.

UCHWAŁY PODJĘTE PODCZAS XIX SESJI RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ:

Uchwała Nr 151/ XIX/2012 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie zamiaru współfinansowania budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie

UCHWAŁA Nr 150/XIX/2012 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska gminnego.

Uchwała Nr 149/ XIX/2012 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego.

Uchwała Nr 148/ XIX/2012 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Sochaczewskiemu.

UCHWAŁA NR 147/XIX/2012 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.

Uchwała Nr 146/ XIX/2012 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany uchwały nr 127/XVI/2012 z dnia 29.03.2012 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki

Uchwała Nr 145/ XIX/2012 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sucha.

Uchwała Nr 144/ XIX/2012 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 28 czerwca 2012 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nowa Sucha na rok 2012.

Uchwała Nr 143/ XIX/2012 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Nowa Sucha absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok.

Uchwała Nr 142/ XIX/2012 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok.

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Autor: Teresa Szymańska | Data wprowadzenia: 2013-02-12 14:03:51 | Data modyfikacji: 2013-06-03 13:12:19.

UCHWAŁY PODJĘTE PODCZAS XVIII SESJI RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ

UCHWAŁA NR 141/XVIII/2012 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 14 maja 2012 roku w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowa Sucha w 2012 roku.

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do UCHWAŁY NR 141/XVIII/2012 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 14 maja 2012 roku w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowa Sucha w 2012 roku.

UCHWAŁA NR 140/XVIII/2012 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 14 maja 2012 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr 121/XVI/2012 z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie

UCHWAŁA Nr 139/XVIII/2012 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 14 maja 2012 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 128/XVI/2012 z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie przyjęcia Programu ochrony środowiska dla Gminy Nowa Sucha na lata 2012 – 2015 z uwzględn

Uchwała Nr 138/ XVIII/2012 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 14 maja 2012 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

Uchwała Nr 137/ XVIII/2012 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 14 maja 2012 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

Uchwała Nr 136/ XVIII/2012 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 14 maja 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sucha.

Uchwała Nr 135/ XVIII/2012 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 14 maja 2012 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nowa Sucha na rok 2012.

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Autor: Teresa Szymańska | Data wprowadzenia: 2013-02-12 13:32:33 | Data modyfikacji: 2013-06-03 13:11:46.UCHWAŁY PODJĘTE PODCZAS XVII SESJI RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ

Uchwała Nr 134/ XVII/2012 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sucha.

Uchwała Nr 133/ XVII/2012 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 12 kwietnia 2012 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nowa Sucha na rok 2012.

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2013-06-03 09:34:48 | Data modyfikacji: 2013-06-03 13:11:33.

UCHWAŁY PODJĘTE PODCZAS XVI SESJI RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ:Uchwała Nr 132/ XVI/2012 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie przyjęcia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Systemu zielonych inwestycji (GIS- Green Investment Scheme)

Uchwała Nr 131/XVI/ 2012 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie zamiaru powierzenia Związkowi Gmin Regionu Płockiego zadań gminy związanych z prowadzeniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr 130/XVI/2012 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego.

UCHWAŁA Nr 129/XVI/2012 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przystąpienia do Związku Gmin Regionu Płockiego.

UCHWAŁA Nr 128/XVI/2012 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu ochrony środowiska dla Gminy Nowa Sucha na lata 2012 – 2015 z uwzględnieniem lat 2016–2019.

Uchwała Nr 127/ XVI/2012 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki.

Uchwała Nr 126/ XVI/2012 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sucha.

Uchwała Nr 125/ XVI/2012 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 29 marca 2012 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nowa Sucha na rok 2012

Uchwała Nr 124/ XVI/2012 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Sochaczewskiemu.

Uchwała Nr 123/ XVI/2012 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013 roku.

UCHWAŁA Nr 122/XVI/2012 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie likwidacji Jednostki Budżetowej „Usługi Komunalne” w Nowej Suchej.

UCHWAŁA Nr 121/XVI/2012 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowa Sucha w 2012 roku.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 121/XVI/2012 - Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowa Sucha w 2012 roku.

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2012-09-25 14:34:45 | Data modyfikacji: 2013-06-03 09:30:35.

UCHWAŁY PODJĘTE PODCZAS XV SESJI RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ:UCHWAŁA Nr 120/XV/2012 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

UCHWAŁA Nr 119/XV/2012 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 112/XIV/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 29.12.2011 r. w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Nowa Sucha ustalenia wysokości stawek opłat.

UCHWAŁA Nr 118/XV/2012 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny,przypadających Gminie Nowa Sucha

UCHWAŁA Nr 117/XV/2012 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 107/XIV/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 29.12.2011 r.

Uchwała Nr 116/XV/2012 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sucha.

Uchwała Nr 115/XV/2012 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 23 lutego 2012 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nowa Sucha na rok 2012.

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2012-09-25 14:23:52 | Data modyfikacji: 2013-06-03 09:15:08.
Data wprowadzenia: 2012-09-25 14:23:52
Data modyfikacji: 2013-06-03 09:15:08
Opublikowane przez: Tomasz Jurczak
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Nowa Sucha 59A
96-513 Nowa Sucha
Wójt Gminy
Maciej Szymon Mońka
Kontakt:
Tel: (46) 861-20-51
Fax: (46) 861-20-51
e-mail: gmina@nowasucha.pl