> 2011 r.

2011 r.

UCHWAŁY PODJĘTE PODCZAS XIV SESJI RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ:

UCHWAŁA Nr 110/XIV/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Nowej Suchej.

UCHWAŁA Nr 111/XIV/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 87/XIII/2011 z dnia 16.11.2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 77/XII/2011 z dnia 28.09.2011r. w sprawie utworzenia Gimnazjum w Kozłowie Szlacheckim

UCHWAŁA Nr 112/XIV/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Nowa Sucha ustalenia wysokości stawek opłat za wywóz nieczystości płynnych beczką asenizacyjną.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Data wprowadzenia: 2012-09-25 14:11:10 | Data modyfikacji: 2012-09-25 14:11:23.

UCHWAŁY PODJĘTE PODCZAS XIII SESJI RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ:

UCHWAŁA Nr 87/XIII/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 77/XII/2011 z dnia 28 września 2011 r. w sprawie utworzenia publicznego Gimnazjum w Kozłowie Szlacheckim wraz z uzasadnieniem.

UCHWAŁA Nr 88/XIII/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 80/XII/2011 z dnia 28 września 2011 r. w sprawie określenia trybu i kryteriów realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

UCHWAŁA Nr 89/XIII/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 85/XII/2011 z dnia 28 września 2011 r. w sprawie określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w

UCHWAŁA Nr 90/XIII/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcią "Programu współpracy Gminy Nowa Sucha z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

UCHWAŁA Nr 91/XIII/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w 2012 roku.

UCHWAŁA Nr 92/XIII/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w roku 2012.

UCHWAŁA Nr 93/XIII/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2012.

Załączniki do Uchwały Nr 93/XIII/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 16 listopada 2011 roku - stawki podatku od środków transportowych.

UCHWAŁA Nr 94/XIII/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Nowej Suchej Nr 19/III/2010 z dnia 29.12.2010 w sprawie wzoru deklaracji oraz wzoru informacji podatkowych.

Załacznik Nr 1 do Uchwały Nr 94/XIII/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 16 listopada 2011 r. - Deklaracja na podatek od nieruchomości.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 94/XIII/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 16 listopada 2011 r. - Informacja na podatek od nieruchomości.

UCHWAŁA Nr 95/XIII/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 16 listopada 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Nowej Suchej Nr 34/VI/2011 z dnia 23.03.2011 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki wraz z uzasadnieniem.

UCHWAŁA Nr 96/XIII/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 16 listopada 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Nowej Suchej Nr 166/XLIII/2010 z dnia 30.06.2010 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczek na sfinasowanie planowanego deficytu budżetow

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Data wprowadzenia: 2011-12-14 09:27:17 | Data modyfikacji: 2011-12-14 09:28:22.

UCHWAŁY PODJĘTE PODCZAS XII SESJI RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ:

UCHWAŁA Nr 72/XII/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 28 września 2011 r. w sprawie nabycia działki o nr ewid. 229/2 położonej we wsi Kozłów Biskupi wraz z uzasadnieniem.

UCHWAŁA Nr 73/XII/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 28 września 2011 r. w sprawie nabycia działki o nr ewid. 458/11 położonej we wsi Kozłów Biskupi wraz z uzasadnieniem.

UCHWAŁA Nr 74/XII/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 28 września 2011 r. w sprawie nabycia działki o nr ewid. 324/11 położonej we wsi Kozłów Biskupi wraz z uzasadnieniem.

UCHWAŁA Nr 75/XII/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 28 września 2011 r. w sprawiie uchylenia uchwały Rady Gminy w Nowej Suchej Nr 49/VIII/2011 z dnia 12 maja 2011 r. wraz z uzasadnieniem.

UCHWAŁA Nr 76/XII/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 28 września 2011 r. w sprawie zmiany siedziby oraz zmiany granic obwodu publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Nowej Suchej wraz z uzasadnieniem.

UCHWAŁA Nr 77/XII/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 28 września 2011 r. w sprawie utworzenia publicznego Gimnazjum w Kozłowie Szlacheckim wraz z uzasadnieniem.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 77/XII/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 28 września 2011 r. - Akt założycielski Publicznego Gimnazjum w Kozłowie Szlacheckim.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 77/XII/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 28 września 2011 r. - Statut Gimnazjum w Kozłowie Szlacheckim.

UCHWAŁA Nr 78/XII/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 28 września 2011 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Nowa Sucha.

UCHWAŁA Nr 79/XII/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 28 września 2011 r. w sprawie zatwierdzenia projektu pt. "Indywidualizacja nauczania w klasach I-III" wraz z uzasadnieniem.

UCHWAŁA Nr 80/XII/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 28 września 2011 r. w sprawie określenia trybu i kryteriów realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej wraz z uzasadnieniem i załącznikami.

UCHWAŁA Nr 81/XII/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 28 września 2011 r. w sprawie wyboru ławników do orzekania w Sądzie Okręgowym w Płocku oraz do orzekania w Sądzie Rejonowym w Sochaczewie na kadencję 2012-2015 wraz z uzasadnieniem.

UCHWAŁA Nr 82/XII/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 28 września 2011 r. w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 16 czerwca oraz 5 sierpnia 2011 roku Pani Zofii Giersz do Starosty wraz z uzasadnieniem.

UCHWAŁA Nr 83/XII/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 28 września 2011 r. w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 19 sierpnia 2011 roku Pani Zofii Giersz złożonej do Najwyższej Izby Kontroli w Warszawie wraz z uzasadnieniem.

UCHWAŁA Nr 84/XII/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 28 września 2011 r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Ziemia Chełmońskiego" i realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na rozszerzonym obszarze LSR wraz z uzasadni

Załacznik Nr 1 do Uchwały Nr 84/XII/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 28 września 2011 roku - Deklaracja przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Ziemia Chełmońskiego".

UCHWAŁA Nr 85/XII/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 28 września 2011 r. w sprawie określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli wraz z uzasadnieniem i załącznikami.

UCHWAŁA Nr 86/XII/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 28 września 2011 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nowa Sucha na rok 2011 wraz z uzasadnieniem.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 86/XII/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 28 września 2011 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Nowa Sucha na rok 2011 - Dochody.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 86/XII/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 28 września 2011 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Nowa Sucha na rok 2011 - Wydatki.

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr 86/XII/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 28 września 2011 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Nowa Sucha na rok 2011 - Wydatki bieżące.

Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr 86/XII/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 28 września 2011 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Nowa Sucha na rok 2011 - Wydatki majątkowe.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 86/XII/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 28 września 2011 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Nowa Sucha na rok 2011 - Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 86/XII/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 28 września 2011 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Nowa Sucha na rok 2011 - Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2011.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Data wprowadzenia: 2011-12-14 09:26:39 | Data modyfikacji: 2011-12-14 09:27:05.

UCHWAŁY PODJĘTE PODCZAS XI SESJI RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ:

UCHWAŁA Nr 70/XI/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia aktualizacji Planu Odnowy miejscowości Kozłów Biskupi na lata 2011-2018 wraz z uzasadnieniem.

Załącznik do Uchwały Nr 70/XI/2011 Rady Gminy Nowa Sucha z dnia 31 sierpnia 2011 r. – PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI KOZŁÓW BISKUPI NA LATA 2011-2018.

UCHWAŁA Nr 71/XI/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia aktualizacji Planu Odnowy miejscowości Antoniew na lata 2011-2018 wraz z uzasadnieniem.

Załącznik do Uchwały Nr 71/XI/2011 Rady Gminy Nowa Sucha z dnia 31 sierpnia 2011 r. – PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ANTONIEW NA LATA 2011-2018.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Data wprowadzenia: 2011-09-22 10:39:11 | Data modyfikacji: 2011-09-22 10:39:52.

UCHWAŁY PODJĘTE PODCZAS X SESJI RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ:

UCHWAŁA Nr 64/X/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 15 lipca 2011 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nowa Sucha na rok 2011 wraz z uzasadnieniem.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 64/X/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 15 lipca 2011 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Nowa Sucha za rok 2011 - Dochody.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 64/X/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 15 lipca 2011 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Nowa Sucha za rok 2011 - Wydatki.

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr 64/X/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 15 lipca 2011 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Nowa Sucha za rok 2011 - Wydatki majątkowe.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 64/X/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 15 lipca 2011 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Nowa Sucha za rok 2011 - Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2011.

UCHWAŁA Nr 65/X/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 15 lipca 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Now Sucha wraz z uzasadnieniem.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 65/X/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 15 lipca 2011 r. - Wieloletnia Prognoza Finansowa.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 65/X/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 15 lipca 2011 r. - Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

UCHWAŁA Nr 66/X/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 15 lipca 2011 roku w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pt. „Zarządzanie energią w budynkachużyteczności publicznej w gminach powiatu sochaczewskiego” wraz z uzasadnieniem.

UCHWAŁA Nr 67X/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 15 lipca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku oraz zawarcie przez Gminę Nowa Sucha porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu wraz z uzasadnieniem.

UCHWAŁA Nr 68/X/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 15 lipca 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 49/VIII/2011 z dnia 12.05.2011 r. w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum im. Jana Pawła II w Nowej Suchej 55 A wraz z uzasadnieniem.

UCHWAŁA Nr 69/X/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 15 lipca 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 56/IX/2011 z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nowa Sucha.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Data wprowadzenia: 2011-08-11 11:21:31 | Data modyfikacji: 2011-08-11 11:22:16.

UCHWAŁY PODJĘTE PODCZAS IX SESJI RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ:

UCHWAŁA Nr 53/IX/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 16 czerwca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok.

UCHWAŁA Nr 54/IX/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 16 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Nowa Sucha absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok wraz z uzasadnieniem.

UCHWAŁA Nr 55/IX/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 16 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Nowej Suchej Nr 22/IV/2011 z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

UCHWAŁA Nr 56/IX/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 16 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nowa Sucha.

UCHWAŁA Nr 57/IX/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 16 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia regulaminu targowiska gminnego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 57/IX/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 16 czerwca 2011 r. - REGULAMIN TARGOWISKA GMINNEGO W KOZŁOWIE BISKUPIM.

UCHWAŁA Nr 58/IX/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 16 czerwca 2011 roku w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej.

Uzasadnienie do Uchwały Nr 58/IX/2011 w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej.

UCHWAŁA Nr 59/IX/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 16 czerwca 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Nowej Suchej.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 59/IX/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 16 czerwca 2011 r. - STATUT GMINNEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W NOWEJ SUCHEJ.

UCHWAŁA Nr 60/IX/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 16 czerwca 2011 roku w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników sądowych.

Uzasadnienie do Uchwały Nr 60/IX/2011 z dnia 16 czerwca 2011 r. Rady Gminy w Nowej Suchej w sprawie powołania zespołu opiniującego na ławników sądowych.

UCHWAŁA Nr 61/IX/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 16 czerwca 2011 roku w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Zofii Giersz wraz z uzasadnieniem.

UCHWAŁA Nr 62/IX/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 16 czerwca 2011 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nowa Sucha na rok 2011 wraz z uzasadnieniem.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 62/IX/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 16 czerwca 2011 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Nowa Sucha na rok 2011 - Dochody.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 62/IX/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 16 czerwca 2011 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Nowa Sucha na rok 2011 - Wydatki.

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr 62/IX/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 16 czerwca 2011 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Nowa Sucha na rok 2011 - Wydatki majątkowe.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 62/IX/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 16 czerwca 2011 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Nowa Sucha na rok 2011 - Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2011.

UCHWAŁA Nr 63/IX/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 16 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sucha wraz z uzasadnieniem.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 63/IX/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 16 czerwca 2011 r. - Wykaz przedsięwzięć do WPF.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Data wprowadzenia: 2011-07-18 10:02:32 | Data modyfikacji: 2011-07-18 10:02:53.

UCHWAŁY PODJĘTE PODCZAS VIII SESJI RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ:

UCHWAŁA Nr 42/VIII/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 12 maja 2011 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Nowa Sucha wraz z uzasadnieniem oraz Załącznikiem Nr 1.

UCHWAŁA Nr 43/VIII/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 12 maja 2011 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi wraz z uzasadnieniem.

UCHWAŁA Nr 44/VIII/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 12 maja 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie mienia od Agencji Nieruchomości Rolnych.

UCHWAŁA Nr 45/VIII/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 12 maja 2011 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Planu gospodarki odpadami dla Gminy Nowa Sucha wraz z uzasadnieniem.

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 45/VIII/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 12 maja 2011 r. - SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY NOWA SUCHA.

UCHWAŁA Nr 46/VIII/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 12 maja 2011 roku w sprawie zmiany nr 1 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Sucha dla fragmentu wsi Rokotów (obręb geodezyjny "PGR Rokotów").

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 46/VIII/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 12 maja 2011 r. - STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY NOWA SUCHA.

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 46/VIII/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 12 maja 2011 r. - ROZTRZYGNIĘCIE dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag do projektu zmiany nr 1 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Sucha

PODSUMOWANIE strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmiany nr 1 studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Sucha dotyczącej fragmentu wsi Rokotów.

UCHWAŁA Nr 47/VIII/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 12 maja 2011 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Rokotów (obręb geodezyjny "PGR Rokotów") w gminie Nowa Sucha.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 47/VIII/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 12 maja 2011 r. - Rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Sucha.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 47/VIII/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 12 maja 2011 r. - Rozstrzygnięcie w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Sucha dla fragmentu wsi Rokotów.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 47/VIII/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 12 maja 2011 r. - Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji i zasadach finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy.

PODSUMOWANIE strategicznej oceny oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Sucha dla fragmentu wsi Rokotów.

UCHWAŁA Nr 48/VIII/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 12 maja 2011 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Zakrzew w gminie Nowa Sucha.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 48/VIII/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 12 maja 2011 r. - Rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Sucha.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 48/VIII/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 12 maja 2011 r. - Rozstrzygnięcie w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Sucha dla fragmentu wsi Zakrzew.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 48/VIII/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 12 maja 2011 r. - Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji i zasadach finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy.

PODSUMOWANIE strategicznej oceny oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Sucha dla fragmentu wsi Zakrzew.

UCHWAŁA Nr 49/VIII/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 12 maja 2011 roku w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum im. Jana Pawła II w Nowej Suchej 55 A wraz z uzasadnieniem.

UCHWAŁA Nr 50/VIII/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 12 maja 2011 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nowa Sucha na rok 2011.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 50/VIII/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 12 maja 2011 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Nowa Sucha na rok 2011 - Dochody.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 50/VIII/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 12 maja 2011 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Nowa Sucha na rok 2011 - Wydatki.

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr 50/VIII/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 12 maja 2011 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Nowa Sucha na rok 2011 - Wydatki bieżące.

Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr 50/VIII/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 12 maja 2011 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Nowa Sucha na rok 2011 - Wydatki majątkowe.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 50/VIII/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 12 maja 2011 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Nowa Sucha na rok 2011 - Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 50/VIII/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 12 maja 2011 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Nowa Sucha na rok 2011 - Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2011.

UCHWAŁA Nr 51/VIII/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 12 maja 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sucha.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 51/VIII/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 12 maja 2011 r. - Wieloletnia Prognoza Finansowa.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 51/VIII/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 12 maja 2011 r. - Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

UCHWAŁA Nr 52/VIII/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 12 maja 2011 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Data wprowadzenia: 2011-06-24 10:05:51 | Data modyfikacji: 2011-06-24 10:06:55.

UCHWAŁY PODJĘTE PODCZAS VII SESJI RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ:

UCHWAŁA Nr 38/VII/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 18 kwietnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Kozłów Biskupi na lata 2011-2018 wraz z uzasadnieniem.

Załącznik do Uchwały Nr 38/VII/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 18 kwietnia 2011 r. - PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI KOZŁÓW BISKUPI NA LATA 2011-2018.GMINA NOWA SUCHA.

UCHWAŁA Nr 39/VII/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 18 kwietnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Antoniew na lata 2011-2018 wraz z uzasadnieniem.

Załącznik do Uchwały Nr 39/VII/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 18 kwietnia 2011 r. - PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ANTONIEW NA LATA 2011-2018.GMINA NOWA SUCHA.

UCHWAŁA Nr 40/VII/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 18 kwietnia 2011 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nowa Sucha na rok 2011 wraz z uzasadnieniem.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 40/VII/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 18 kwietnia 2011 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Nowa Sucha na rok 2011 - DOCHODY.

Załącznik nr 2 do uchwały nr 40/VII/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 18 kwietnia 2011 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Nowa Sucha na rok 2011 - WYDATKI.

Załącznik nr 2a do uchwały nr 40/VII/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 18 kwietnia 2011 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Nowa Sucha na rok 2011 - WYDATKI BIEŻĄCE.

Załącznik nr 3 do uchwały nr 40/VII/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 18 kwietnia 2011 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Nowa Sucha na rok 2011 - DOTACJE CELOWE dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Załącznik nr 4 do uchwały nr 40/VII/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 18 kwietnia 2011 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Nowa Sucha na rok 2011 - WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE na rok 2011.

UCHWAŁA Nr 41/VII/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 18 kwietnia 2011 roku w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Nowa Sucha ustalenie wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektu użyteczności publicznej w postaci Targowiska gminnego położonego

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Data wprowadzenia: 2011-05-30 10:06:15 | Data modyfikacji: 2011-05-30 10:06:32.

UCHWAŁY PODJĘTE PODCZAS VI SESJI RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ:

Uchwała Nr 30/VI/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 23 marca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 roku wraz z uzasadnieniem.

Uchwała Nr 31/VI/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 23 marca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej działki gruntu oznaczonej numerem 2 o powierzchni 1,6491 ha, położonej w miejscowościAntoniew wraz z uzasadnieniem

Uchwała Nr 32/VI/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 23 marca 2011 roku w sprawie nagród i wyróżnień przyznawanych przez Gminę Nowa Sucha za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym wraz z uzasadnieniem.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 32/VI/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 23 marca 2011 r. - Wniosek o przyznanie nagrody, wyróżnienia Wójta Gminy Nowa Sucha za osiągnięcie wysokich wyników we współzawodnictwie sportowym.

Uchwała Nr 33/VI/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 23 marca 2011 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nowa Sucha na rok 2011 wraz z uzasadnieniem.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 33/VI/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 23 marca 2011 roku zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Nowa Sucha na rok 2011 - DOCHODY.

Załącznik nr 2 do uchwały Nr 33/VI/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 23 marca 2011 roku zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Nowa Sucha na rok 2011 - WYDATKI.

Załącznik nr 2a do uchwały Nr 33/VI/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 23 marca 2011 roku zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Nowa Sucha na rok 2011 - WYDATKI BIEŻĄCE.

Załącznik nr 2b do uchwały Nr 33/VI/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 23 marca 2011 roku zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Nowa Sucha na rok 2011 - WYDATKI MAJĄTKOWE.

Załącznik nr 3 do uchwały Nr 33/VI/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 23 marca 2011 roku zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Nowa Sucha na rok 2011 - PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2011 R..

Załącznik nr 4 do uchwały Nr 33/VI/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 23 marca 2011 roku zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Nowa Sucha na rok 2011 - WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2011.

Uchwała Nr 34/VI/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 23 marca 2011 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki wraz z uzasadnieniem.

Uchwała Nr 35/VI/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 23 marca 2011 roku w sprawie zmiany treści uchwały Rady Gminy w Nowej Suchej nr 27/V/2011 z dnia 22 lutego 2011 r. wraz z uzasadnieniem oraz wzorem oświadczenia.

Uchwała Nr 36/VI/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 23 marca 2011 roku w sprawie wyboru przedstawiciela do reprezentowania Rady Gminy w Nowej Suchej w pracach Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sochaczewie wraz z uzasadnieniem.

Uchwała Nr 37/VI/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 23 marca 2011 roku w sprawie wyboru przedstawicieli do Stowarzyszenia Samorządów Ziemi Sochaczewskiej wraz z uzasadnieniem.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Data wprowadzenia: 2011-04-20 12:15:01 | Data modyfikacji: 2011-04-20 12:46:49.

UCHWAŁY PODJĘTE PODCZAS V SESJI RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ:

UCHWAŁA NR 26/V/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2018" wraz z uzasadnieniem.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 26/V/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 22 lutego 2011 r. - GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE DLA GMINY NOWA SUCHA NA LATA 2011-2018.

UCHWAŁA Nr 27/V/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego ds.przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz warunków jego funkcjonowania

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 27/V/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 22 lutego 2011 r. - TRYB I SPOSÓB POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA CZŁONKÓW ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO ORAZ SZCZEGÓŁOWE WARUNKI JEGO FUNKCJONOWANIA.

UCHWAŁA Nr 28/V/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie udzielenie pomocy rzeczowej Powiatowi Sochaczewskiemu wraz z uzasadnieniem.

UCHWAŁA Nr 29/V/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie udzielenie pomocy rzeczowej Województwa Mazowieckiego wraz z uzasadnieniem.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Data wprowadzenia: 2011-03-23 08:40:33 | Data modyfikacji: 2011-04-20 12:46:49.

UCHWAŁY PODJĘTE PODCZAS IV SESJI RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ:

 

Uchwała Nr 20/IV/2011 Rady Gminy Nowa Sucha z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sucha na lata 2011–2018.

OBJAŚNIENIA do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sucha na lata 2011-2018.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 20/IV/2011 Rady Gminy Nowa Sucha z dnia 27 stycznia 2011 roku - WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 20/IV/2011 Rady Gminy Nowa Sucha z dnia 27 stycznia 2011 roku - WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ.

 

Uchwała Budżetowa Gminy Nowa Sucha na rok 2011 Nr 21/IV/2011 Rady Gminy Nowa Sucha z dnia 27 stycznia 2011 roku.

UZASADNIENIE do projektu budżetu na 2011 rok.

Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2011 - DOCHODY.

Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2011 - WYDATKI.

Załącznik Nr 2a do uchwały budżetowej na rok 2011 - WYDATKI BIEŻĄCE.

Załącznik Nr 2b do uchwały budżetowej na rok 2011 - WYDATKI MAJĄTKOWE.

Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2011 - PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2011 R..

Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2011 - DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI.

Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej na rok 2011 - DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH.

Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej na rok 2011 - WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII.

Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2011 - DOTACJE PODMIOTOWE W 2011 R..

Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej na rok 2011 - DOTACJE CELOWE DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH I NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2011 R.

Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej na rok 2011 - WYDATKI NA 2011 ROK OBEJMUJĄCE ZADANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY, W TYM REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO.

Załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej na rok 2011 - WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2011.

Uchwała Nr 22/IV/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2011.

Załącznik do uchwały Nr 22/IV/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 27 stycznia 2011 roku - GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2011 ROK.

Uchwała Nr 23/IV/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na rok 2011.

Załącznik do uchwały Nr 23/IV/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 27 stycznia 2011 roku - GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE NOWA SUCHA NA ROK 2011.

Uchwała Nr 24/IV/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie ustalenia trybu i zasad wyboru Sołtysów i Rad Sołeckich.

Załącznik do uchwały Nr 24/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 27 stycznia 2011 r. - TERMINY PRZEPROWADZANIA ZEBRAŃ WIEJSKICH.

Uchwała Nr 25/IV/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Zofii Giersz.

Uzasadnienie do Uchwały Nr 25/IV/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 27 stycznia 2011 roku.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Autor: Agata Żywicka | Data wprowadzenia: 2011-02-02 17:52:38 | Data modyfikacji: 2011-03-08 15:53:56.
Data wprowadzenia: 2011-02-02 17:52:38
Data modyfikacji: 2011-03-08 15:53:56
Autor: Agata Żywicka
Opublikowane przez: Anna Zatorska
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Nowa Sucha 59A
96-513 Nowa Sucha
Wójt Gminy
Maciej Szymon Mońka
Kontakt:
Tel: (46) 861-20-51
Fax: (46) 861-20-51
e-mail: gmina@nowasucha.pl