> 2012 r.

2012 r.

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO 2012 ROK:


1) Uchwała nr 118/XV/2012 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Nowa Sucha lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej, w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz w sprawie wskazania organów i osób uprawnionych do udzielania tych ulg– status aktu - obowiązujący


2) Uchwała nr 120/XV/2012 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych– status aktu - obowiązujący


3) Uchwała nr 122/XVI/2012 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 29 marca 2012r. w sprawie likwidacji Jednostki Budżetowej "Usługi Komunalne" w Nowej Suchej– status aktu - obowiązujący


4) Zarządzenie nr 9/2012 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 27 marca 2012r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2011– status aktu - nieobowiązujący


5) Uchwała Nr 141/XVIII/2012 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 14 maja 2012r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowa Sucha w 2012 roku– status aktu - wygasły


5) Uchwała Nr 147/XIX/2012 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania– status aktu - uchylony


6) Uchwała Nr 150/XIX/2012 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska gminnego– status aktu - obowiązujący


7) Uchwała Nr 152/XX/2012 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Nowa Sucha w Gminie Nowa Sucha– status aktu – obowiązujący


8) Uchwała Nr 166/XXI/2012 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 6 września 2012 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 147/XIX/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r. ustalenia zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania– status aktu - obowiązujący


9) Uchwała Nr 167/XX/2012 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 6 września 2012 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postepowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania– status aktu - obowiązujący


10) Uchwała Nr 169/XXI/2012 Rady gminy w Nowej Suchej z dnia 6 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Nowa Sucha na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu (poz.7038) – status aktu – obowiązujący


 


11) uchwała Nr 173/XXII/2012 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Kozłowie Szlacheckim– status aktu - obowiązujący


12) Uchwała Nr 174/XXII/2012 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli specjalistów w szkołach i innych formach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Nowa Sucha – status aktu - obowiązujący


13) Uchwała Nr 175/XXII/2012 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w 2013 roku– status aktu - wygasły


14) Uchwała Nr 176/XXII/2012 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w 2013 roku – status aktu - wygasły


15) uchwała Nr 177/XXII/2012 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2013 – status aktu - wygasły


16) Uchwała Nr 179/XXII/2012 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Nowa Sucha– status aktu - obowiązujący


17) Uchwała Nr 182/XXII/2012 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Nowa Sucha na obwody głosowania i ustalenia ich numerów granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych– status aktu - obowiązujący


18) Uchwała Nr 185/XXIII/2012 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicom w miejscowości Kozłów Biskupi– status aktu - obowiązujący


19) Uchwała Nr 188/XXIII/2012 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty– status aktu - obowiązujący


20) Uchwała Nr 189/XXIII/2012 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – status aktu - wygasły


21) Uchwała Nr 190/XXIII/2012 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi– status aktu - nieobowiązujący


22) Uchwała Nr 191/XXIII/2012 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi– status aktu - nieobowiązujący


23) Uchwała Nr 192/XXIII/2012 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Nowa Sucha– status aktu - obowiązujący


24) Uchwała Nr 193/XXIII/2012 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Sucha na 2013 rok – status aktu - obowiązujący


 

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2014-05-26 13:25:03 | Data modyfikacji: 2016-10-05 09:16:27.
Data wprowadzenia: 2014-05-26 13:25:03
Data modyfikacji: 2016-10-05 09:16:27
Opublikowane przez: Tomasz Jurczak
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Nowa Sucha 59A
96-513 Nowa Sucha
Wójt Gminy
Maciej Szymon Mońka
Kontakt:
Tel: (46) 861-20-51
Fax: (46) 861-20-51
e-mail: gmina@nowasucha.pl