> 2015 r.

2015 r.

UCHWAŁY PODJĘTE PODCZAS XIV SESJI RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ

Uchwała NR XIV/104/2015 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015

Uchwała NR XIV/103/2015 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Nowa Sucha do 2020 roku

Uchwała NR XIV/102/2015 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nowa Sucha na lata 2015-2020”

Uchwała NR XIV/101/2015 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Sochaczewskiego

Uchwała NR XIV/100/2015 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 29 grudnia 2015 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nowa Sucha na rok 2015

Uchwała NR XIV/99/2015 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Nowej Suchej Nr X/72/2015 z dnia 20 sierpnia 2015 roku w sprawie przystąpienia Gminy Nowa Sucha do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działani

Uchwała NR XIV/98/2015 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok”

Uchwała NR XIV/97/2015 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok”

Uchwała NR XIV/96/2015 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Nowa Sucha z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o d

Uchwała Budżetowa Gminy Nowa Sucha NR XIV/95/2015 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 29 grudnia 2015 roku

Uchwała NR XIV/94/2015 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sucha na lata 2016-2020

Uchwała NR XIV/93/2015 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości z przeznaczeniem pod drogę publiczną działek nr 151/2 i 150/2 – obręb geodezyjny Nowa Sucha oraz działek

Uchwała NR XIV/92/2015 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości z przeznaczeniem pod drogę publiczną działki nr 56/4 oraz działki nr 153/4 – obręb geodezyjny Nowa Sucha

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2016-01-21 08:06:23.

UCHWAŁY PODJĘTE PODCZAS XIII SESJI RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ

Uchwała NR XIII/91/2015 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 17 listopada 2015 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek ewid. nr 61/2, 62, 63 oraz częściowo działek o nr ewid. 59, 60, 61/1, i 61/3 z obrębu

Uchwała NR XIII/90/2015 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 17 listopada 2015 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek ewid. nr 1, 3/4, 6 oraz częściowo działek o nr ewid. 3/1, 5/1, 4/1 z obrębu Kazimieró

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2015-12-02 13:47:34.

UCHWAŁY PODJĘTE PODCZAS XII SESJI RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ

Uchwała NR XII/89/2015 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nowa Sucha

Uchwała NR XII/88/2015 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 9 listopada 2015 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nowa Sucha na rok 2015

Uchwała NR XII/87/2015 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sucha na lata 2015-2020

Uchwała NR XII/86/2015 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Nowa Sucha na lata 2015-2030”

Uchwała NR XII/85/2015 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie opłaty targowej

Uchwała NR XII/84/2015 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Uchwała NR XII/83/2015 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2016

Uchwała NR XII/82/2015 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w roku 2016

Uchwała NR XII/81/2015 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla obliczenia podatku leśnego na 2016 rok

Uchwała NR XII/80/2015 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2015-12-02 12:58:09.

UCHWAŁY PODJĘTE PODCZAS XI SESJI RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ

Uchwała NR XI/79/2015 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 9 października 2015 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek ewid. nr 332/21 i 323/12 z obrębu Kozłów Biskupi, jednostka ewidencyjna Nowa Sucha

Uchwała NR XI/78/2015 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 9 października 2015 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek ewidencyjnych numer 170/1, 172/1, 173/1, 174/1 oraz częściowo działki o nr ewid. 171 z

Uchwała NR XI/77/2015 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 9 października 2015 roku w sprawie uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Sucha”

Uchwała NR XI/76/2015 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 9 października 2015 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nowa Sucha na rok 2015

Uchwała NR XI/75/2015 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 9 października 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2020

Uchwała NR XI/74/2015 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 9 października 2015 roku w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie zadania inwestycyjnego „przebudowa drogi powiatowej nr 3835W Stara Sucha – Wikcinek – Kościelna Góra –

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2015-12-02 09:26:29 | Data modyfikacji: 2015-12-02 09:29:08.

UCHWAŁY PODJĘTE PODCZAS X SESJI RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ

Uchwała NR X/73/2015 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 20 sierpnia 2015 roku w sprawie poparcia apelu o odrzucenie zapisów projektu ustawy „Prawo wodne”

Uchwała NR X/72/2015 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 20 sierpnia 2015 roku w sprawie przystąpienia Gminy Nowa Sucha do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego”

Uchwała NR X/71/2015 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 20 sierpnia 2015 roku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Nowa Sucha

Uchwała NR X/70/2015 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 20 sierpnia 2015 roku w sprawie woli przystąpienia Gminy Nowa Sucha do porozumienia międzygminnego, którego celem jest wspólne z innymi samorządami przygotowanie oraz aplikowanie o środki zewnę

Uchwała NR X/69/2015 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 20 sierpnia 2015 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nowa Sucha na rok 2015

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2015-09-23 12:17:15 | Data modyfikacji: 2015-10-22 14:43:46.

UCHWAŁY PODJĘTE PODCZAS IX SESJI RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ

Uchwała NR IX/68/2015 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 30 czerwca 2015 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nowa Sucha na rok 2015

Uchwała NR IX/67/2015 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie intencji przygotowania, aplikowania o środki zewnętrzne i realizacji przez Gminę Miasto Sochaczew Projektu „Mazowiecka Dolina Bzury” oraz intencji Gminy Miasto S

Uchwała NR IX/66/2015 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015-2018

Uchwała NR IX/65/2015 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Nowa Sucha absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok

Uchwała NR IX/64/2015 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2015-07-10 12:27:09 | Data modyfikacji: 2015-10-22 14:43:46.

UCHWAŁY PODJĘTE PODCZAS VII SESJI RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ

Uchwała NR VII/63/2015 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 14 maja 2015 roku w sprawie określenia stawek opłaty targowej

Uchwała NR VII/62/2015 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 14 maja 2015 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Nowa Sucha na rok 2015

Uchwała NR VII/61/2015 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 14 maja 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sucha na lata 2015 - 2020

Uchwała NR VII/60/2015 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 14 maja 2015 roku w sprawie określenia formy i trybu przyznania pomocy dla repatriantów

Uchwała NR VII/59/2015 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 14 maja 2015 roku w sprawie zapewnienia warunków do osiedlania się na terenie Gminy Nowa Sucha rodziny narodowości polskiej – repatriantów z Kazachstanu

Uchwała NR VII/58/2015 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 14 maja 2015 roku w sprawie wyboru przedstawiciela do reprezentowania Rady Gminy w Nowej Suchej w pracach Rady Zespołu Opieki Zdrowotnej

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2015-06-24 09:54:54 | Data modyfikacji: 2015-06-24 14:21:28.

UCHWAŁY PODJĘTE PODCZAS VI SESJI RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ

Uchwała NR VI/57/2015 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki niezabudowanej położonej w miejscowości Stary Dębsk nr ew. 224, stanowiącej własność Gminy Nowa Sucha

Uchwała NR VI/56/2015 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 12 marca 2015 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Nowa Sucha na rok 2015

Uchwała NR VI/55/2015 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowa Sucha w 2015 roku

Uchwała NR VI/54/2015 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Uchwała NR VI/53/2015 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki zabudowanej położonej w miejscowości Mizerka nr ew. 188/1 stanowiącej własność Gminy Nowa Sucha

Uchwała NR VI/52/2015 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek ewidencyjnych z obrębu Nowy Kozłów Pierwszy, jednostka ewidencyjna Nowa Sucha

Uchwała NR VI/51/2015 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 156/XX/2012 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzenneg

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2015-04-01 14:03:35 | Data modyfikacji: 2015-06-24 14:21:28.

UCHWAŁY PODJĘTE PODCZAS V SESJI RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ

Uchwała NR V/50/2015 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu

Uchwała NR V/49/2015 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 28 stycznia 2015 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nowa Sucha na rok 2015

Uchwała NR V/48/2015 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sucha na lata 2015-2020

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2015-02-20 09:36:44 | Data modyfikacji: 2015-06-24 14:21:28.
Data wprowadzenia: 2015-02-20 09:36:44
Opublikowane przez: Tomasz Jurczak
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Nowa Sucha 59A
96-513 Nowa Sucha
Wójt Gminy
Maciej Szymon Mońka
Kontakt:
Tel: (46) 861-20-51
Fax: (46) 861-20-51
e-mail: gmina@nowasucha.pl