> 2009 r.

2009 r.

Uchwała Nr 112/XXIV/2008

Rady Gminy w Nowej Suchej

z dnia 18 grudnia 2008 r.  

  sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowa Sucha na rok 2009.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

 

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 14 958 001 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

 

§ 2

1.     Wydatki budżetu gminy w wysokości   15 649 211 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem 3a.

2.     Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3  

1.        Deficyt budżetu gminy w wysokości 691 210 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

 

1)      zaciąganych pożyczek w kwocie                          691 210 -     zł,

 

2.        Przychody budżetu w wysokości 1 500 000 zł., rozchody w wysokości 808 790 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

 

1)     ogólną w wysokości                                                                           -     138 000 zł,

2)     celową w wysokości                                                                         -       20 000 zł,

z przeznaczeniem na:

a)     rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym   w kwocie – 20 000 zł,

                                                                                                              

§ 5    

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

 

§ 6

1.        Ustala się dochody w kwocie 54 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 51 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 6.

 

2.        Ustala się wydatki w kwocie 3 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6.

 

 

§ 7  

1.        Dotacje podmiotowe dla:

 

1)     gminnych instytucji kultury na łączną kwotę                                          - 199 000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8  

1.        Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

 

1)       przychody        - 17 000 zł,

2)       wydatki            - 61 500 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1)       sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu                                       -               700 000 zł.

2)       sfinansowanie planowanego deficytu budżetu                                         -            1 500 000 zł.

3)       spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych

kredytów i pożyczek                                                                             -               808 790 zł.

 

§ 10

Upoważnia się Wójta do:

 

1)         zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 700 000 zł,

 

2)         zaciągania zobowiązań:

 

a)     z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku na łączną kwotę 500 000 zł,

b)     na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 3,

3)         dokonywania zmian w planie wydatków , z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

 

4)         przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,

 

5)         lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

 

§ 11  

Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2009 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 9.

 

§ 12  

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 13  

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

ZAŁĄCZNIKI:

 

Załącznik - Objaśnienia do budżetu gminy na 2009 r .doc

Załącznik Nr 1 - Dochody budżetu gminy na 2009 rok.xls

Załącznik Nr 2 - Wydatki budżetu gminy na 2009 rok.xls

Załącznik Nr 3 - Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011.xls

Załącznik Nr 3a - Zadania inwestycyjne w 2009 roku.xls  

Załącznik  Nr 4 - Przychody i rozchody budżetu w 2009 roku.xls

Załącznik Nr 5 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań  zleconych odrębnymiustawami w 2009 roku.xls

Załącznik Nr 6 - Plan zadań realizowanych ze środków z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2009 roku - plan dochodów i wydatków.xls  

Załącznik Nr 7 - Dotacje podmiotowe w 2009 roku.xls

Załącznik Nr 8 - Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 roku.xls

Załącznik Nr  9 - Prognoza kwoty długu i spałat na 2009 rok i lata następne.xls

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 130/XXXII/2009 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 30 czerwca 2009 r. - dochody budżetu gminy na 2009 r. - zmiany.xls

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 130/XXXII/2009 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 30 czerwca 2009 r. - wydatki budżetu gminy na 2009 r. - zmiany.xls

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 130/XXXII/2009 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 30 czerwca 2009 r. - zadania inwestycyjne w 2009 r. - po zmianach.xls  

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr 130/XXXII/2009 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 30 czerwca 2009 r. - limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011.xls

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 5 listopada 2009 r. - Dochody budżetu gminy na 2009 r. - zmiany.xls

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 5 listopada 2009 r. - Wydatki budżetu gminy na 2009 r.xls

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 5 listopada 2009 r. - Zadania inwestycyjne w 2009 r. - po zmianach.xls

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Data wprowadzenia: 2010-07-01 13:55:06.
Data wprowadzenia: 2010-07-01 13:55:06
Opublikowane przez: Anna Zatorska
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Nowa Sucha 59A
96-513 Nowa Sucha
Wójt Gminy
Maciej Szymon Mońka
Kontakt:
Tel: (46) 861-20-51
Fax: (46) 861-20-51
e-mail: gmina@nowasucha.pl