> Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych

NABÓR KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH


Gminny Komisarz Spisowy Nowej Sucha
o g ł a s z a
nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych
do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego

Stosownie do art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 roku o powszechnym spisie rolnym
w 2010 roku (Dz. U. z 2009 r. Nr 126, poz. 1040) informuję, że w dniach od 1 do 16 czerwca odbywać się będzie nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych.

I. WYMAGANIA:
1. Osoba pełnoletnia, korzystająca z pełni praw publicznych i niekarana za przestępstwa popełnione umyślne (w tym przestępstwa skarbowe).
2. Co najmniej średnie wykształcenie (wskazane jest, aby rachmistrzami byli studenci uczelni rolniczych, geodezyjnych lub ekonomicznych).
3. Znajomość obsługi komputera.
4. Pożądana znajomość systemu GPS i praktyczna umiejętność wykorzystywania map cyfrowych.
5. Asertywność, komunikatywność i umiejętności interpersonalne w postaci łatwego nawiązywania kontaktów, sprawnego i skutecznego komunikowania się
z respondentami, wzbudzania zaufania wśród osób, z którymi będzie przeprowadzał wywiady.
6. Podstawowa znajomość zagadnień z zakresu rolnictwa.
7. Biegła znajomość języka polskiego umożliwiająca posługiwanie się językiem fachowym z zakresu rolnictwa.
8. Obowiązkowość, rzetelność, staranność oraz umiejętność organizacji własnej pracy.
9. Zamieszkiwanie, praca lub nauka na terenie Gminy Nowa Sucha.
10. Dysponowanie wolnym czasem.
Ważna informacja:

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych ogłoszony przez Gminnego Komisarza Spisowego jest pierwszym etapem naboru. Wszyscy kandydaci zobligowani są do wzięcia udziału w szkoleniu z zakresu metodologii i organizacji spisu oraz w warsztatach nt. posługiwania się terminalami i zainstalowanymi na nich aplikacjami. Kandydat, który nie wziął udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.
Drugim etapem naboru jest powołanie rachmistrzów przez dyrektora urzędu statystycznego na wniosek Gminnego Komisarza Spisowego po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu kończącego szkolenie oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia o treści określonej w art. 12 ustawy o statystyce publicznej.

II. HARMONOGRAM ZADAŃ RACHMISTRZA SPISOWEGO:
1. 20 czerwca–31 lipca 2010 r. — szkolenie rachmistrzów — czas trwania szkolenia:
4 dni (24 godziny szkoleniowe, z czego 18 godzin będzie poświęcone na omówienie
i warsztaty z aplikacją mobilną w trybie obchodu i spisu) zakończonego egzaminem.
2. 09–23 sierpnia 2010 r. — obchód przedspisowy.
3. 06–07 września 2010 r. — szkolenie uzupełniające oraz odprawa przedspisowa dla rachmistrzów.
4. 08 września–31 października 2010 r. — spis rolny.
W czasie swojej pracy rachmistrz spisowy będzie posługiwał się urządzeniem typu hand-held, wyposażonym w specjalnie opracowaną aplikacją formularzową, opracowanie GIS (system informacji geograficznej ) oraz moduł aplikacji zarządczej (kalendarz pracy).
III. TERMIN SKŁADANIA OFERT: 1–16 czerwca 2010 r.
IV. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Zgłoszenie swojej kandydatury z podaniem: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, imion rodziców, daty i miejsca urodzenia, serii i nr dowodu osobistego, nr PESEL, wykształcenia, miejsca zatrudnienia, nr telefonu oraz adresu e-mail..
2. Dokument poświadczający wykształcenie (kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej lub dyplomu ukończenia wyższej szkoły).
3. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.
4. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w tym przestępstwa skarbowe).
5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie
z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.
Uwaga!
Bezrobotny, na czas zawarcia umowy o pracę zleconą przy Powszechnym Spisie Rolnym 2010 r., traci prawo do zasiłku i status bezrobotnego a bezrobotny zarejestrowany bez prawa do zasiłku traci status bezrobotnego.
V. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:
Urząd Gminy
Nowa Sucha 50, 96-513 Nowa Sucha
pokój nr 10
Zgłoszenie wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w formie pisemnej osobiście lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu wniosku do Urzędu) z dopiskiem: „Zgłoszenie kandydata na rachmistrza spisowego w Powszechnym Spisie Rolnym 2010”.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

Gminny Komisarz Spisowy
/Czesław Chodakowski/

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych

Zgłoszenie kandydata na rachmistrza spisowego

OŚWIADCZENIE o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w tym przestępstwa skarbowe)

OŚWIADCZENIE o korzystaniu z pełni praw publicznych

OŚWIADCZENIE o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Data wprowadzenia: 2010-05-28 13:13:51.
Data wprowadzenia: 2010-05-28 13:13:51
Opublikowane przez: Anna Zatorska
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Nowa Sucha 59A
96-513 Nowa Sucha
Wójt Gminy
Maciej Szymon Mońka
Kontakt:
Tel: (46) 861-20-51
Fax: (46) 861-20-51
e-mail: gmina@nowasucha.pl