> 2011 rok

2011 rok

Urząd Gminy Nowa Sucha informuje, że Krajowa Rada Izb Rolniczych Uchwałą nr 9/2010 z dnia 1 grudnia 2010 roku zarządziła wybory do izb rolniczych, w tym Mazowieckiej Izby Rolniczej.


Dzień wyborów został wyznaczony na niedzielę 3 kwietnia 2011 roku.


 Zasady wyborów:


1. Członkami samorządu rolniczego są osoby fizyczne i prawne będące podatnikami podatku rolnego, podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej oraz członkowie RSP posiadający w nich wkłady gruntowe. Przysługuje im prawo kandydowania do Rad Powiatowych Mazowieckiej Izby Rolniczej i uczestniczenia w ich wybieraniu.


2. W gminie, w której powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 4 tys. ha (okręg jednomandatowy) do Rady Powiatowej MIR wybiera się jednego członka, a gdy przekracza 4 tys. ha (okręg dwumandatowy) wybiera się dwóch członków. W okręgu wyborczym stanowiącym obszar miasta na prawach powiatu, wybiera się tylko – jednego przedstawiciela.


3. W każdym powiecie ziemskim zostanie wybrana Rada Powiatowa Mazowieckiej Izby Rolniczej. W jej skład wejdą rolnicy, którzy w wyborach do tego organu, otrzymają największą ilość ważnie oddanych głosów. Rada Powiatowa MIR wybiera, ze swego składu Przewodniczącego Rady Powiatowej i delegata do Walnego Zgromadzenia Mazowieckiej Izby Rolniczej.


4. Rolnik, ubiegający się o mandat członka Rady Powiatowej MIR musi wypełnić i złożyć następujące dokumenty: zgłoszenie kandydata, oświadczenie o zgodzie na kandydowanie oraz listę członków zawierającą co najmniej 50 podpisów poparcia. Druki te można otrzymać w Oddziałach Biura Mazowieckiej Izby Rolniczej lub pobrać ze strony internetowej www.mir.pl. Czytelnie wypełnione dokumenty należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.03.2011 roku (decyduje data wpływu) na adres właściwego Oddziału Biura MIR (adresy poniżej) lub złożyć w dniu 14.03.2011 r., do godz. 15:00 do Okręgowej Komisji Wyborczej w siedzibie Gminy.


5. Spis członków izby rolniczej uprawnionych do głosowania, zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie urzędu gminy/miasta najpóźniej w 14 dniu przed dniem wyborów, tj. 20.03.2011 r. Każdy rolnik, może sprawdzić czy został w nim ujęty i wnieść w tej sprawie zażalenie.


Więcej informacji na stronie Mazowieckiej Izby Rolniczej pod adresem: http://www.mir.pl/wybory_2011.html

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Data wprowadzenia: 2011-03-15 14:56:09 | Data modyfikacji: 2011-08-23 10:35:00.

Informacja o wyborach do Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej Powiatu Sochaczewskiego w Gminie Nowa Sucha.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Data wprowadzenia: 2011-03-29 09:19:54 | Data modyfikacji: 2011-08-23 10:35:58.

Zobacz:
 Obwieszczenia Wojewódzkiej Komisji Wyborczej .  Obwieszczenia Okręgowej Komisji Wyborczej .  Wynik wyborów . 
Data wprowadzenia: 2011-03-29 09:19:54
Data modyfikacji: 2011-08-23 10:35:58
Opublikowane przez: Anna Zatorska
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Nowa Sucha 59A
96-513 Nowa Sucha
Wójt Gminy
Maciej Szymon Mońka
Kontakt:
Tel: (46) 861-20-51
Fax: (46) 861-20-51
e-mail: gmina@nowasucha.pl