> 2014 r.

2014 r.

 1. uchwała Nr 275/XXXV/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 – status aktu - obowiązujący
 2. Uchwała Nr 279/XXXVIII/2014 Rady gminy w Nowej Suchej z 27 marca 2014 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Nowa Sucha w 2014 roku –status aktu -wygasły
 3. Uchwała Nr 284/XXXVIII/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Suchej – status aktu - obowiązujący
 4. Uchwała Nr 285/XXXVIII/2014 Rady gminy w Nowej Suchej z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania „– status aktu - obowiązujący
 5. Uchwała Nr 288/XXXVIII/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr 262/XXXIV/2013 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie przekształcenia Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Jakuba Kopacza w Nowej Suchej w Publiczne Przedszkole w Nowej Suchej – status aktu - obowiązujący
 6. Uchwała Nr 290/XXXVIII/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr 169/XXI/2012 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 6 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Nowa Sucha na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu – status aktu - obowiązujący
 7. Uchwała Nr 291/XXXVIII/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr 182/XXII/2012 z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Nowa Sucha na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych – status aktu - obowiązujący
 8. Uchwała Nr 308/XLI/2014 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Sucha– status aktu -wygasły
 9. Uchwała Nr 309/XLI/2014 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – status aktu -wygasły
 10. Uchwała nr 310/XLI/2014 w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty – status aktu -wygasły
 11. Uchwała nr 311/XLI/2014 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – status aktu -wygasły
 12. Uchwała nr 312/XLI/2014 w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych na terenie Gminy Nowa Sucha – status aktu -obowiązujący
 13. Zarządzenie Nr 7/2014 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2013 – status aktu -obowiązujący
 14. Uchwała Nr 317/XLIII/2014 w sprawie zniesienia ochrony użytków ekologicznych - status aktu –obowiązujący
 15. Uchwała Nr 318/XLIII/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nowa Sucha- status aktu –wygasły
 16. Uchwała Nr 321/XLV/2014 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2015 rok - status aktu –wygasły
 17. Uchwała Nr 322/XLV/2014 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w 2015 roku - status aktu –wygasły
 18. Uchwała Nr 323/XLV/2014 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2015 - status aktu –wygasły
 19. Uchwała Nr 331/XLV/2014 w sprawie wprowadzenia zmian do statutu Gminy Nowa Sucha- status aktu –obowiązujący
 20. Uchwała Nr 332/XLV/2014 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości - status aktu –obowiązujący
 21. Uchwała Nr 333/XLV/2014 w sprawie nadania statutu sołectwu Antoniew- status aktu –obowiązujący
 22. Uchwała Nr 334/XLV/2014 w sprawie nadania statutu sołectwu Borzymówka - status aktu –obowiązujący
 23. Uchwała Nr 335/XLV/2014 w sprawie nadania statutu sołectwu Braki - status aktu –obowiązujący
 24. Uchwała Nr 336/XLV/2014 w sprawie nadania statutu sołectwu Glinki - status aktu –obowiązujący
 25. Uchwała Nr 337/XLV/2014 w sprawie nadania statutu sołectwu Kolonia Gradowska - status aktu –obowiązujący
 26. Uchwała Nr 338/XLV/2014 w sprawie nadania statutu sołectwu Kornelin-Leonów - status aktu –obowiązujący
 27. Uchwała Nr 339/XLV/2014 w sprawie nadania statutu sołectwu Kościelna Góra - status aktu –obowiązujący
 28. Uchwała Nr 340/XLV/2014 w sprawie nadania statutu sołectwu Kozłów Biskupi - status aktu –obowiązujący
 29. Uchwała Nr 341/XLV/2014 w sprawie nadania statutu sołectwu Kozłów Szlachecki- status aktu –obowiązujący
 30. Uchwała Nr 342/XLV/2014 w sprawie nadania statutu sołectwu Kurdwanów- status aktu –obowiązujący
 31. Uchwała Nr 343/XLV/2014 w sprawie nadania statutu sołectwu Marysinek - status aktu –obowiązujący
 32. Uchwała Nr 344/XLV/2014 w sprawie nadania statutu sołectwu Mizerka-Stary Żylin- status aktu –obowiązujący
 33. Uchwała Nr 345/XLV/2014 w sprawie nadania statutu sołectwu Nowa Sucha - status aktu –obowiązujący
 34. Uchwała Nr 346/XLV/2014 w sprawie nadania statutu sołectwu Nowy Białynin- status aktu –obowiązujący
 35. Uchwała Nr 347/XLV/2014 w sprawie nadania statutu sołectwu Nowy Dębsk - status aktu –obowiązujący
 36. Uchwała Nr 348/XLV/2014 w sprawie nadania statutu sołectwu Nowy Kozłów Drugi- Szeligi - status aktu –obowiązujący
 37. Uchwała Nr 349/XLV/2014 w sprawie nadania statutu sołectwu Nowy Kozłów Pierwszy - status aktu –obowiązujący
 38. Uchwała Nr 350/XLV/2014 w sprawie nadania statutu sołectwu Okopy - status aktu –obowiązujący
 39. Uchwała Nr 351/XLV/2014 w sprawie nadania statutu sołectwu Orłów - status aktu –obowiązujący
 40. Uchwała Nr 352/XLV/2014 w sprawie nadania statutu sołectwu Rokotów - status aktu –obowiązujący
 41. Uchwała Nr 353/XLV/2014 w sprawie nadania statutu sołectwu Roztropna- status aktu –obowiązujący
 42. Uchwała Nr 354/XLV/2014 w sprawie nadania statutu sołectwu Stara Sucha-Nowy Żylin - status aktu –obowiązujący
 43. Uchwała Nr 355/XLV/2014 w sprawie nadania statutu sołectwu Stary Białynin - status aktu –obowiązujący
 44. Uchwała Nr 356/XLV/2014 w sprawie nadania statutu sołectwu Stary Dębsk - status aktu –obowiązujący
 45. Uchwała Nr 357/XLV/2014 w sprawie nadania statutu sołectwu Wikcinek - status aktu –obowiązujący
 46. Uchwała Nr 358/XLV/2014 w sprawie nadania statutu sołectwu Zakrzew - status aktu –obowiązujący
 47. Uchwała Nr II/12/2014 w sprawie zmiany uchwały Nr 333/XLV/2014 z dnia 30 października 2014 r w sprawie nadania statutu sołectwu Antoniew- status aktu –obowiązujący
 48. Uchwała Nr II/13/2014 w sprawie zmiany uchwały Nr 334/XLV/2014 z dnia 30 października 2014 r w sprawie nadania statutu sołectwu Borzymówka- status aktu –obowiązujący
 49. Uchwała Nr II/14/2014 w sprawie zmiany uchwały Nr 335/XLV/2014 z dnia 30 października 2014 r w sprawie nadania statutu sołectwu Braki- status aktu –obowiązujący
 50. Uchwała Nr II/15/2014 w sprawie zmiany uchwały Nr 336/XLV/2014 z dnia 30 października 2014 r w sprawie nadania statutu sołectwu Glinki- status aktu –obowiązujący brak linka
 51. Uchwała Nr II/16/2014 w sprawie zmiany uchwały Nr 337/XLV/2014 z dnia 30 października 2014 r w sprawie nadania statutu sołectwu Kolonia Gradowska- status aktu –obowiązujący
 52. Uchwała Nr II/17/2014 w sprawie zmiany uchwały Nr 338/XLV/2014 z dnia 30 października 2014 r w sprawie nadania statutu sołectwu Kornelin-Leonów- status aktu –obowiązujący
 53. Uchwała Nr II/18/2014 w sprawie zmiany uchwały Nr 339/XLV/2014 z dnia 30 października 2014 r w sprawie nadania statutu sołectwu Kościelna Góra - status aktu –obowiązujący
 54. Uchwała Nr II/19/2014 w sprawie zmiany uchwały Nr 340/XLV/2014 z dnia 30 października 2014 r w sprawie nadania statutu sołectwu Kozłów Biskupi - status aktu –obowiązujący
 55. Uchwała Nr II/20/2014 w sprawie zmiany uchwały Nr 341/XLV/2014 z dnia 30 października 2014 r w sprawie nadania statutu sołectwu Kozłów Szlachecki - status aktu –obowiązujący
 56. Uchwała Nr II/21/2014 w sprawie zmiany uchwały Nr 342/XLV/2014 z dnia 30 października 2014 r w sprawie nadania statutu sołectwu Kurdwanów - status aktu –obowiązujący
 57. Uchwała Nr II/22/2014 w sprawie zmiany uchwały Nr 343/XLV/2014 z dnia 30 października 2014 r w sprawie nadania statutu sołectwu Marysinek - status aktu –obowiązujący
 58. Uchwała Nr II/23/2014 w sprawie zmiany uchwały Nr 344/XLV/2014 z dnia 30 października 2014 r w sprawie nadania statutu sołectwu Mizerka-Stary Żylin - status aktu –obowiązujący
 59. Uchwała Nr II/24/2014 w sprawie zmiany uchwały Nr 345/XLV/2014 z dnia 30 października 2014 r w sprawie nadania statutu sołectwu Nowa Sucha - status aktu –obowiązujący
 60. Uchwała Nr II/25/2014 w sprawie zmiany uchwały Nr 346/XLV/2014 z dnia 30 października 2014 r w sprawie nadania statutu sołectwu Nowy Białynin - status aktu –obowiązujący
 61. Uchwała Nr II/26/2014 w sprawie zmiany uchwały Nr 347/XLV/2014 z dnia 30 października 2014 r w sprawie nadania statutu sołectwu Nowy Dębsk - status aktu –obowiązujący
 62. Uchwała Nr II/27/2014 w sprawie zmiany uchwały Nr 348/XLV/2014 z dnia 30 października 2014 r w sprawie nadania statutu sołectwu Nowy kozłów Drugi-Szeligi - status aktu –obowiązujący
 63. Uchwała Nr II/28/2014 w sprawie zmiany uchwały Nr 349/XLV/2014 z dnia 30 października 2014 r w sprawie nadania statutu sołectwu Nowy kozłów Pierwszy - status aktu –obowiązujący
 64. Uchwała Nr II/29/2014 w sprawie zmiany uchwały Nr 350/XLV/2014 z dnia 30 października 2014 r w sprawie nadania statutu sołectwu Okopy - status aktu –obowiązujący
 65. Uchwała Nr II/30/2014 w sprawie zmiany uchwały Nr 351/XLV/2014 z dnia 30 października 2014 r w sprawie nadania statutu sołectwu Orłów - status aktu –obowiązujący
 66. Uchwała Nr II/31/2014 w sprawie zmiany uchwały Nr 352/XLV/2014 z dnia 30 października 2014 r w sprawie nadania statutu sołectwu Rokotów - status aktu –obowiązujący
 67. Uchwała Nr II/32/2014 w sprawie zmiany uchwały Nr 353/XLV/2014 z dnia 30 października 2014 r w sprawie nadania statutu sołectwu Roztropna - status aktu –obowiązujący
 68. Uchwała Nr II/33/2014 w sprawie zmiany uchwały Nr 354/XLV/2014 z dnia 30 października 2014 r w sprawie nadania statutu sołectwu Stara Sucha-Nowy Żylin - status aktu –obowiązujący
 69. Uchwała Nr II/34/2014 w sprawie zmiany uchwały Nr 355/XLV/2014 z dnia 30 października 2014 r w sprawie nadania statutu sołectwu Stary Białynin - status aktu –obowiązujący
 70. Uchwała Nr II/35/2014 w sprawie zmiany uchwały Nr 356/XLV/2014 z dnia 30 października 2014 r w sprawie nadania statutu sołectwu Stary Dębsk - status aktu –obowiązujący
 71. Uchwała Nr II/36/2014 w sprawie zmiany uchwały Nr 357/XLV/2014 z dnia 30 października 2014 r w sprawie nadania statutu sołectwu Wikcinek - status aktu –obowiązujący
 72. Uchwała Nr II/37/2014 w sprawie zmiany uchwały Nr 358/XLV/2014 z dnia 30 października 2014 r w sprawie nadania statutu sołectwu Zakrzew - status aktu –obowiązujący
 73. Uchwała Nr IV/46/2014 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek 244/1,244/3,244/4,245/1,255,256,257,258 oraz części działki 259 z obrębu Kozłów Biskupi- status aktu –obowiązujący
 74. Uchwała Nr IV/47/2014 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek 239/2,239/3,246 i części działki 243 z obrębu Kozłów Biskupi - status aktu –obowiązujący
 75. Uchwała Nr IV/40/2014 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Sucha na 2015 rok -status aktu –wygasły
 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2014-05-26 14:23:26 | Data modyfikacji: 2016-07-07 10:11:24.
Data wprowadzenia: 2014-05-26 14:23:26
Data modyfikacji: 2016-07-07 10:11:24
Opublikowane przez: Tomasz Jurczak
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Nowa Sucha 59A
96-513 Nowa Sucha
Wójt Gminy
Maciej Szymon Mońka
Kontakt:
Tel: (46) 861-20-51
Fax: (46) 861-20-51
e-mail: gmina@nowasucha.pl