Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Nowa Sucha  www.nowasucha.pl
Archiwum-2
Dane
Gmina
Urząd Gminy
TABLICA OGŁOSZEŃ
Herb i barwy Gminy Nowa Sucha
Dane statystyczne
ORGANY
Rada
Komisje Rady
Wójt
PRAWO LOKALNE
Regulamin Organizacyjny
Statut Gminy
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Zbiór Aktów Prawa Miejscowego
Obwieszczenia, decyzje, komunikaty
Programy
Budżet
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Podatki i opłaty
WYBORY
Wybory samorządowe
Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich
Wybory Prezydenta RP
Wybory do Sejmu i Senatu RP
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory do Mazowieckiej Izby Rolniczej
WYBORY ŁAWNIKÓW 2016
Referendum ogólnokrajowe - 6 września 2015 r.
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Składanie wniosków elektronicznych

Profil Zaufany ePUAP (informacja)

INNE
ANALIZA ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM GMINY NOWA SUCHA
ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY NOWA SUCHA
Jednostki pomocnicze
Konsultacje społeczne
Informacje oświatowe
Jednostki organizacyjne
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011
° Zarządzenia Gminnego Komisarza Spisowego
° Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych
° Obchód przedspisowy
° Informacja o NSP
Powszechny Spis Rolny 2010
Przetargi
Informacja o otrzymanych dofinansowaniach
Ochrona środowiska
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Rejestr przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Oświadczenia majątkowe
Nabór na wolne stanowiska
Zaproszenia na sesje Rady Gminy w Nowej Suchej
Protokoły z obrad sesji Rady Gminy w Nowej Suchej
Protokoły z posiedzeń Komisji Stałych
Informacje nieudostępnione
SERWIS
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 strona główna 

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011

NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 1 kwietnia – 30 czerwca 2011 r. 

Powszechny spis ludności i mieszkań w 2011r. (NSP 2011) będzie pierwszym spisem powszechnym od czasu, kiedy Rzeczpospolita Polska stała się państwem członkowskim Unii Europejskiej. 


Spis powszechny dostarcza najbardziej szczegółowych informacji o liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficzno – społecznej i zawodowej, a także o społeczno – ekonomicznej charakterystyce gospodarstw domowych i rodzin oraz o ich zasobach i warunkach mieszkaniowych na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju: ogólnokrajowym, regionalnym i lokalnym. 

Zakres formę i tryb przeprowadzenia narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań oraz zakres, formę i tryb prac związanych z jego przygotowaniem i opracowaniem wyników reguluje ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. (Dz. U. Nr 47, 277). Spisem obejmuje się: 1) osoby stałe zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i pomieszczeniach niebędących mieszkaniami, 


2) osoby niemające miejsca zamieszkania, 


3) mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami. 

Osoby objęte spisem oraz spisem próbnym i kontrolnym zobowiązane są do udzielania ścisłych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu. 

Na terenie Gminy Nowa Sucha pracami spisowymi kieruje Wójt Gminy – jako Gminny Komisarz Spisowy. Do wykonania prac spisowych Gminny Komisarz Spisowy utworzył Gminne Biuro Spisowe. Siedzibą Gminnego Biura Spisowego jest Urząd Gminy w Nowej Suchej. 


 Do zadań Biura należy w szczególności: 1) nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych, 


2) przeprowadzenie na terenie Gminy Nowa Sucha akcji popularyzacyjnej o spisie, 


3) zorganizowanie obchodu przedspisowego i odprawy przedspisowej dla rachmistrzów, 


4) przekazywanie do Wojewódzkiego Biura Spisowego meldunków o przebiegu prac spisowych na terenie Gminy Nowa Sucha, 


5) kontrola przebiegu realizacji spisu, 


6) udzielanie pomocy rachmistrzom spisowym we wszystkich sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu rachmistrzów lub mogących spowodować niekompletność wyników spisu, 


7) opracowanie wykazu miejsc, w których przebywają osoby bezdomne, 


8) wprowadzanie do systemu zgłoszeń problemów oraz zagadnień dotyczących kwestii merytorycznych i organizacyjnych spisu, 


9) sporządzenie raportu z przebiegu spisu i przesłanie do Wojewódzkiego Biura Spisowego. 

Na terenie Gminy Nowa Sucha będzie pracowało 3 rachmistrzów spisowych.

 
Data wprowadzenia informacji 2011-02-02 11:48:46, wprowadzający: Anna Zatorska

Zobacz:
 Zarządzenia Gminnego Komisarza Spisowego .  Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych .  Obchód przedspisowy .  Informacja o NSP . 
wersja do druku