Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Nowa Sucha  www.nowasucha.pl
Archiwum-2
Dane
Gmina
Urząd Gminy
TABLICA OGŁOSZEŃ
Herb i barwy Gminy Nowa Sucha
Dane statystyczne
ORGANY
Rada
Komisje Rady
Wójt
PRAWO LOKALNE
Regulamin Organizacyjny
Statut Gminy
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Zbiór Aktów Prawa Miejscowego
Obwieszczenia, decyzje, komunikaty
Programy
Budżet
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Podatki i opłaty
WYBORY
Wybory samorządowe
Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich
Wybory Prezydenta RP
Wybory do Sejmu i Senatu RP
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory do Mazowieckiej Izby Rolniczej
WYBORY ŁAWNIKÓW 2016
Referendum ogólnokrajowe - 6 września 2015 r.
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Składanie wniosków elektronicznych

Profil Zaufany ePUAP (informacja)

INNE
ANALIZA ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM GMINY NOWA SUCHA
ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY NOWA SUCHA
Jednostki pomocnicze
Konsultacje społeczne
Informacje oświatowe
Jednostki organizacyjne
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011
Powszechny Spis Rolny 2010
Przetargi
Informacja o otrzymanych dofinansowaniach
Ochrona środowiska
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Rejestr przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Oświadczenia majątkowe
Nabór na wolne stanowiska
Zaproszenia na sesje Rady Gminy w Nowej Suchej
Protokoły z obrad sesji Rady Gminy w Nowej Suchej
Protokoły z posiedzeń Komisji Stałych
Informacje nieudostępnione
SERWIS
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Jednostki pomocnicze strona główna 

Jednostki pomocnicze

JEDNOSTKI POMOCNICZE

   Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym gmina może tworzyć jednostki pomocnicze: sołectwa oraz dzielnice, osiedla i inne. Jednostką pomocniczą może być również położone na terenie gminy miasto. Jednostkę pomocniczą tworzy rada gminy, w drodze uchwały, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy. Zasady tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia jednostki pomocniczej określa statut gminy.

   Organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa Rada Gminy odrębnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami. Statut może przewidywać powołanie jednostki niższego rzędu w ramach jednostki pomocniczej. Statut jednostki pomocniczej określa w szczególności:

- nazwę i obszar jednostki pomocniczej,

- zasady i tryb wyborów organów jednostki pomocniczej, 

- organizację i zadania organów jednostki pomocniczej,

- zakres zadań przekazywanych jednostce przez gminę oraz sposób ich realizacji,

- zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów gminy nad działalnością organów jednostki pomocniczej.

   W jednostkach pomocniczych powołuje się ich organy. W sołectwie działa zebranie wiejskie jako organ uchwałodawczy i sołtys jako organ wykonawczy, wspomagany przez radę sołecką. 

Sołtysa oraz członków rady sołeckiej wybiera się w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

Przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej może uczestniczyć w pracach Rady Gminy na zasadach określonych w statucie gminy, bez prawa udziału w głosowaniu. Przewodniczący rady gminy jest każdorazowo zobowiązany do zawiadamiania, na takich samych zasadach, jak radnych, przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej o sesji rady gminy.

Kadencja trwa 4 lata i kończy się z chwilą wyboru nowych organów.
Nadzór nad działalnością sołectw sprawuje Rada Gminy i Wójt.

 

Na terenie Gminy Nowa Sucha znajduje się 26 sołectw:
1. Antoniew
2. Braki
3. Borzymówka
4. Glinki
5. Kolonia Gradowska
6. Kornelin-Leonów
7. Kościelna Góra
8. Kozłów Biskupi
9. Kurdwanów
10. Marysinek
11. Mizerka-Stary Żylin
12. Nowy Białynin

13. Nowy Dębsk

14. Nowy Kozłów Drugi-Szeligi

15. Nowy Kozłów Pierwszy

16. Nowa Sucha

17. Okopy

18. Orłów

19. Rokotów

20. Roztropna

21. Stara Sucha-Nowy Żylin

22. Stary Białynin

23. Stary Dębsk

24. Kozłów Szlachecki

25. Wikcinek

26. Zakrzew

 
Data wprowadzenia informacji 2010-06-30 14:51:44 Informację zaktualizowano 2010-06-30 14:52:46, wprowadzający: Anna Zatorska
wersja do druku