Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Nowa Sucha  www.nowasucha.pl
Archiwum-2
Dane
Gmina
Urząd Gminy
TABLICA OGŁOSZEŃ
Herb i barwy Gminy Nowa Sucha
Dane statystyczne
ORGANY
Rada
Komisje Rady
Wójt
PRAWO LOKALNE
Regulamin Organizacyjny
Statut Gminy
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Zbiór Aktów Prawa Miejscowego
Obwieszczenia, decyzje, komunikaty
Programy
Budżet
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Podatki i opłaty
WYBORY
Wybory samorządowe
Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich
Wybory Prezydenta RP
Wybory do Sejmu i Senatu RP
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory do Mazowieckiej Izby Rolniczej
WYBORY ŁAWNIKÓW 2016
Referendum ogólnokrajowe - 6 września 2015 r.
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Składanie wniosków elektronicznych

Profil Zaufany ePUAP (informacja)

INNE
ANALIZA ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM GMINY NOWA SUCHA
ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY NOWA SUCHA
Jednostki pomocnicze
Konsultacje społeczne
Informacje oświatowe
Jednostki organizacyjne
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011
Powszechny Spis Rolny 2010
Przetargi
Informacja o otrzymanych dofinansowaniach
Ochrona środowiska
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Rejestr przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Oświadczenia majątkowe
Nabór na wolne stanowiska
Zaproszenia na sesje Rady Gminy w Nowej Suchej
Protokoły z obrad sesji Rady Gminy w Nowej Suchej
Protokoły z posiedzeń Komisji Stałych
Informacje nieudostępnione
SERWIS
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Rada strona główna 

Rada

RADA GMINY 

1. Rada Gminy w Nowej Suchej zwana dalej ,, Radą” liczy 15 radnych wybranych w wyborach powszechnych na podstawie ustawy ’’Ordynacja wyborcza do rad gmin” na 4-letnią kadencję.

 

2. Organem stanowiącym i kontrolnym Gminy jest Rada Gminy. Do jej właściwości należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania Gminy, o ile ustawy  nie stanowią inaczej.

 

3. Do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy:

 • uchwalenie statutu Gminy;
 • ustalenie wynagrodzenia Wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz  przyjmowanie sprawozdań z jego działalności;
 • powoływanie i odwoływanie Skarbnika Gminy, który jest głównym księgowym budżetu oraz Sekretarza Gminy- na wniosek Wójta;
 • uchwalenie budżetu Gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu  oraz  podejmowanie uchwal w sprawie udzielania lub nie udzielania absolutorium Wójtowi z tego tytułu;
 • uchwalenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 • uchwalenie programów gospodarczych;
 • ustalenie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki;
 • podejmowanie uchwal w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach;
 • podejmowanie uchwal w sprawach majątkowych Gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:

a) określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych i ich wydzierżawienia i najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególnie nie stanowią inaczej – do czasu określenia zasad Wójta może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą Rady Gminy; 

b) emitowanie obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Wójta;

 

c) zaciąganie dlugotermionwych pożyczek i kredytów;

 

d) ustalenie maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Wójta w roku budżetowym;

 

e) ustalenie zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez Radę Gminy;

 

f) tworzenie i przystępowanie do spółek i spółdzielni rozwiązywanie i występowanie z  nich;

 

         g) określenie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta

 

          h) tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz

               wyposażenia ich w majątek;

 •  określenia wysokości sumy, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania;
 •  podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, z zakresu administracji rządowej, na podstawie porozumienia z organami tej administracji oraz z zakresu właściwości powiatu i województwa, na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządu  terytorialnego;
 • podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielania na ten cel odpowiedniego majątku;
 • podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i    regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych;
 •  podejmowanie uchwał w sprawach: herbu Gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników;
 • nadawanie honorowego obywatelstwa Gminy;
 • podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów;
 • stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji Rady Gminy. 
 
Data wprowadzenia informacji 2010-05-21 09:31:42 Informację zaktualizowano 2010-12-08 13:08:56, wprowadzający: Anna Zatorska

SKŁAD RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ 

KADENCJA 2014-2018

  

1. LELONEK Janusz
2. RUMIŃSKI Dariusz
3. TERESIAK Jadwiga
4. MIZIOŁEK Mariusz
5. KOSMALSKA Barbara
6. PODRAŻKA Czesław
7. KOWALSKI Czesław
8. SZYMAŃSKI Kamil
9. KOZŁOWSKA Katarzyna
10. BUCZEK Jolanta - Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy
11. MIKULSKI Mariusz - Przewodniczący Rady Gminy
12. KACZMARCZYK Halina
13. KARWOWSKI Przemysław
14. JELONEK Mirosław
15. KUBIAK Marcin

 

 
Data wprowadzenia informacji 2010-12-08 13:09:04 Informację zaktualizowano 2015-01-07 09:49:17, wprowadzający: Tomasz Jurczak
wersja do druku