Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Nowa Sucha  www.nowasucha.pl
Archiwum-2
Dane
Gmina
Urząd Gminy
TABLICA OGŁOSZEŃ
Herb i barwy Gminy Nowa Sucha
Dane statystyczne
ORGANY
Rada
Komisje Rady
Wójt
PRAWO LOKALNE
Regulamin Organizacyjny
Statut Gminy
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Zbiór Aktów Prawa Miejscowego
Obwieszczenia, decyzje, komunikaty
Programy
Budżet
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Podatki i opłaty
WYBORY
Wybory samorządowe
Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich
Wybory Prezydenta RP
Wybory do Sejmu i Senatu RP
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory do Mazowieckiej Izby Rolniczej
WYBORY ŁAWNIKÓW 2016
Referendum ogólnokrajowe - 6 września 2015 r.
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Składanie wniosków elektronicznych

Profil Zaufany ePUAP (informacja)

INNE
ANALIZA ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM GMINY NOWA SUCHA
ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY NOWA SUCHA
Jednostki pomocnicze
Konsultacje społeczne
Informacje oświatowe
Jednostki organizacyjne
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011
Powszechny Spis Rolny 2010
Przetargi
Informacja o otrzymanych dofinansowaniach
Ochrona środowiska
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Rejestr przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Oświadczenia majątkowe
Nabór na wolne stanowiska
Zaproszenia na sesje Rady Gminy w Nowej Suchej
Protokoły z obrad sesji Rady Gminy w Nowej Suchej
Protokoły z posiedzeń Komisji Stałych
Informacje nieudostępnione
SERWIS
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Wójt strona główna 

Wójt
WÓJT GMINY

WÓJT GMINY NOWA SUCHA


MACIEJ SZYMON MOŃKA


tel. (46) 861 20 51 wew. 21


Do zakresu zadań Wójta należy:


1) reprezentowanie Urzędu na zewnątrz,


2) podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do przyjmowania tych czynności,


3) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu,


4) zapewnianie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu i jego pracowników,


5) okresowe zwoływanie narad z udziałem kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych w celu uzgodnienia ich współdziałania i realizacji zadań,


6) koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu oraz organizowanie ich współpracy,


7) rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi, w szczególności dotyczącymi podziału zadań,


8) udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,


9) czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu,


10) przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,


11) upoważnianie pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej ,


12) przedkładanie Radzie Gminy projektów uchwał,


13) wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej,


14) wykonywanie zadań Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego,


15) nadzorowanie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,


16) organizowanie akcji ratowniczych w przypadku klęsk żywiołowych i katastrof,


17) przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym OD Przewodniczącego Rady Gminy oraz pracowników samorządowych upoważnionych przez Wójta do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych.


18) ogólny nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników Urzędu czynności kancelaryjnych,


19) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta przez przepisy prawa i Regulamin oraz uchwały Rady,


20) przestrzeganie tajemnicy skarbowej i służbowej.

 
Data wprowadzenia informacji 2010-05-21 11:10:38 Informację zaktualizowano 2010-12-08 12:35:41, wprowadzający: Anna Zatorska
wersja do druku