Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Nowa Sucha  www.nowasucha.pl
Archiwum-2
Dane
Gmina
Urząd Gminy
TABLICA OGŁOSZEŃ
Herb i barwy Gminy Nowa Sucha
Dane statystyczne
ORGANY
Rada
Komisje Rady
Wójt
PRAWO LOKALNE
Regulamin Organizacyjny
Statut Gminy
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Zbiór Aktów Prawa Miejscowego
Obwieszczenia, decyzje, komunikaty
Programy
Budżet
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Podatki i opłaty
WYBORY
Wybory samorządowe
Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich
Wybory Prezydenta RP
Wybory do Sejmu i Senatu RP
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory do Mazowieckiej Izby Rolniczej
WYBORY ŁAWNIKÓW 2016
Referendum ogólnokrajowe - 6 września 2015 r.
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Składanie wniosków elektronicznych

Profil Zaufany ePUAP (informacja)

INNE
ANALIZA ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM GMINY NOWA SUCHA
ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY NOWA SUCHA
Jednostki pomocnicze
Konsultacje społeczne
Informacje oświatowe
Jednostki organizacyjne
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011
Powszechny Spis Rolny 2010
° Zarządzenia
° Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych
° Materiały informacyjno-promocyjne Powszechny Spis Rolny
Przetargi
Informacja o otrzymanych dofinansowaniach
Ochrona środowiska
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Rejestr przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Oświadczenia majątkowe
Nabór na wolne stanowiska
Zaproszenia na sesje Rady Gminy w Nowej Suchej
Protokoły z obrad sesji Rady Gminy w Nowej Suchej
Protokoły z posiedzeń Komisji Stałych
Informacje nieudostępnione
SERWIS
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Powszechny Spis Rolny 2010 strona główna 

Powszechny Spis Rolny 2010

POWSZECHNY SPIS ROLNY to jedyne badanie, które dostarcza szczegółowych informacji o rolnictwie dla przekrojów terytorialnych mniejszych niż województwo, np. powiatów i gmin.

Powszechny Spis Rolny 2010 zostanie przeprowadzony na terenie całego kraju w dniach 1 września-31 października 2010 r., według stanu na dzień 30 czerwca 2010 r.

Powszechny Spis Rolny 2010 będzie pierwszym spisem realizowanym od czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, w tym samym terminie i w tym samym zakresie tematycznym, co w innych państwach członkowskich UE.

Poprzedzony jest obchodem przedspisowym, który rozpoczął się 9 sierpnia i potrwa do 23 sierpnia. Pozwoli on na określenie rzeczywistej liczby gospodarstw rolnych w gminach. W trakcie obchodu rachmistrze spisowi zweryfikują istnienie gospodarstwa rolnego i sprawdzą jego lokalizację. Przekażą również ulotki informacyjne o spisie i wręczą list Prezesa GUS zapraszający do udziału w badaniu.

Powszechny Spis Rolny 2002 przeprowadzony był przy użyciu formularzy papierowych. Spis rolny realizowany w bieżącym roku będzie przeprowadzony wyłącznie przy użyciu formularzy elektronicznych. 

METODY I TERMINY SPISU PSR 2010:

  • Od 1 wrześnie do 17 października 2010 r. - samospis internetowy.

Na stronach internetowych www.stat.gov.pl oraz www.spis.gov.pl będzie udostępniony formularz elektroniczny. Od momentu pierwszego zalogowania do formularza dane można wprowadzać i uzupełniać przez 14 dni. Przed rozpoczęciem spisu elektroniczne formularze spisowe dla każdego gospodarstwa rolnego zostaną już częściowo wypełnione dostepnymi danymi pochodzącymi ze źródeł administracyjnych. Brakujące dane należy uzupełnić, a jeśli pojawią się nieaktualne informacje - skorygować je. Szczegółowa instrukcja wypełniania formularza dostępna będzie na stronach internetowych www.stat.gov.pl oraz www.spis.gov.pl.

  • Dla gospodarstw, które nie mają dostępu do internetu będzie możliwość samodzielnego spisania się metodą off-line.

Polega ona na wypełnianiu "czystych" formularzy elektronicznych, które nie zawierają żadnych danych. Formularze będzie możnapobrać na nośnikach elektronicznych w Urzędzie Gminy i Urzędzie Statystycznym w Warszawie.

  • Od 8 września do 31 października 2010 r. ankieterzy statystyczni będą realizować wywiady telefoniczne.

Ankieterzy statystyczni skontaktują się z tymi użytkownikami gospodarstw rolnych, którzy nie dokonają spisu przez internet. Ankieterzy są pracownikami Urzędu Statystycznego i dzwoniąc do respondentów będą zobowiązani podać swoje dane identyfikacyjne. Tożsamość ankieterów można w każdej chwili sprawdzić w Urzędzie Statystycznym w Warszawie.

  • Od 8 września do 31 października 2010 r. użytkownicy gospodarstw rolnych, którzy wcześniej nie dokonali samspisu lub nie zostali spisani w trakcie wywiadu telefonicznego, zostaną odwiedzeni przez rachmistrzów spisowych.

Rachmistrz spisowy ma obowiązek nosić w widocznym miejscu identyfikator ze zdjęciem, imieniem i nazwiskiem oraz pieczęcią urzędu statystycznego, pieczątką imienną i podpisem dyrektora urzędu. Rachmistrz jest osobą przeszkoloną w zakresie przeprowadzenia spisu i jednocześnie złozył na piśmie przyrzeczenie bezwzględnego przestrzegania tajemnicy statystycznej. Rachmistrz przeprowadzając wywiad będzie wprowadzać informacje do przenośnego urządzenia elektronicznego typu hand-held. zebrane dane będą automatycznie kodowane i przesyłane na serwer znajdujący się w siedzibie Głównego Urzędu Statystycznego.

Podczas Powszechnego Spisu rolnego 2010 zbierane informacje będą dotyczyły m.in.:

  • stanu na 30 czerwca 2010 r.: działalności rolniczej; użytkowania gruntów; powierzchni zasiewów; pogłowia zwierząt gospodarskich; ciagników, maszyn i urządzeń rolniczych
  • 12 miesięcy poprzedzających dzień 30 czerwca 2010 r.: struktury dochodów gospodarstwa domowego, prowadzenia działalności innej niż rolnicza bezpośrednio związanej z gospodarstwem rolnym; aktywności ekonomicznej; zużycia nawozów mineralnych, wapniowych.

Dane zebrane w spisie rolnym:

  • pozwolą na analizę zmian polskiego rolnictwa przed i po przystąpieniu do UE oraz na porównanie ich z danymi gospodarstw w innych państwach członkowskich,
  • pozwolą na kreowanie przez Komisję Europejską Wspólnej Polityki Rolnej i wytyczenie jej nowych ram po 2013 r.
  • dostarczą szczegółowych informacji o jednostkach funkcjonujących w rolnictwie, sytuacji społeczno-demograficznej i ekonomicznej rolników oraz o prowadzonej produkcji rolnej,
  • w połączeniu z informacjami zebranymi w badaniu metod produkcji rolnej i Narodowym Spisie Powszechnym w 2011 r. dadzą odpowiedź na wiele pytań dotyczących m.in. starzenia się ludności wiejskiej i problemu następców, zatrudnienia w rolnictwie, obszarów wiejskich oraz wpływu rolnictwa na środowisko.

Zgodnie z ustawą o PSR 2010 użytkownicy gospodarstw rolnych będą zobowiązani do udzielania odpowiedzi: ścisłych, wyczerpujących, zgodnych z prawdą.

Podstawa prawna:

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (WE) nr 1166/2008 z 19 listopada 2008 r. oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 571/88 (Dz. U. UE nr L 321 z dnia 1 grudnia 2008 r.).

- Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o Powszechnym Spisie Rolnym w 2010 r. (dz. U. Nr 126, z dnia 10 sierpnia 2009 r., poz. 1040).

Wszystkie dane zbierane podczas spisu objęte bedą tajemnicą statystyczną - będą poufne i poddane szczególnej ochronie. Wyniki spisu zostaną opracowane w taki sposób, aby nie była możliwa w sposób bezpośredni i pośredni identyfikacja poszczególnych osób i gospodarstw rolnych.

Od 1 wrześnie zostanie uruchomiona INFOLINIA dotycząca PSR 2010. Dzwoniąc z telefonów stacjonarnych nalezy wybrać numer 800 800 800 (połączenie bezpłatne), natomiast dzwoniąc z telefonów komórkowych należy wybrać numer (022) 44 44 777 (połączenie płatne zgodnie z cennikiem operatora).

W sprawie pytań i wątpliwości dotyczących spisu można kontaktować się:

- z Gminnym Biurem Spisowym, mieszczącym się w Urzędzie Gminy Nowa Sucha, tel. (46) 861 20 51.

- z Wojewódzkim Biurem Spisowym (Urząd Statystyczny),

- z Call Center

- za pośrednictwem poczty elektrronicznej spis@stat.gov.pl,

- poprzez stronę internetową www.stat.gov.pl - z działem "Pytania do GUS".

Więcej informacji o PSR 2010 znaleźć możne na stronach internetowych:

www.spis.gov.pl i www.stat.gov.pl

 
Data wprowadzenia informacji 2010-06-02 14:53:49 Informację zaktualizowano 2010-10-19 13:37:24, wprowadzający: Anna Zatorska

Zobacz:
 Zarządzenia .  Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych .  Materiały informacyjno-promocyjne Powszechny Spis Rolny . 
wersja do druku