> 2014 r.

2014 r.

Zarządzenie Nr 57/2014 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 30 grudnia 2014 r w sprawie zmiany koordynatora lokalnego w projekcie E_KLIENT

Zarządzenie Nr 56/2014 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 30 grudnia 2014 r zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy na rok 2014

Zarządzenie Nr 55/2014 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 22 grudnia 2014 r zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy na rok 2014

Zarządzenie Nr 54/2014 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 22 grudnia 2014 r w sprawie wprowadzenia zmian w dokumentacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Nowa Sucha

Zarządzenie Nr 53/2014 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 18 grudnia 2014 r w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie i oddawanie w dzierżawę, użytkowanie wieczyste oraz najem nieruchomości stanowiących m

Zarządzenie Nr 52/2014 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 28 listopada 2014 r w sprawie organizacji i zasad działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP)

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2015-01-20 13:18:05.

Zarządzenie Nr 51/2014 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 28 listopada 2014 r w sprawie powołania w Urzędzie Gminy Nowa Sucha stałej komisji przetargowej do prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Zarządzenie Nr 50/2014 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 28 listopada 2014 r w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 30.000 euro

Zarządzenie Nr 49/2014 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 28 listopada 2014 r zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy na rok 2014

Zarządzenie Nr 48/2014 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 24 listopada 2014 r w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 47/2014 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 19 listopada 2014 r w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny i wydawania w tych sprawach decyzji oraz zawierania i rozwiązywania umów z

Zarządzenie Nr 46/2014 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 19 listopada 2014 r w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały dotyczącej przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami p

Zarządzenie Nr 45/2014 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 12 listopada 2014 r w sprawie projektu Uchwały Budżetowej na 2015 rok

Zarządzenie Nr 44/2014 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 12 listopada 2014 r w sprawie projektu uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowa Sucha na lata 2015-2020

Zarządzenie Nr 43/2014 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 29 października 2014 r w sprawie upoważnienia zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Nowa Sucha

Zarządzenie Nr 42/2014 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 29 października 2014 r w sprawie upoważnienia pracownika do wydawania wypisów aktów stanu cywilnego

Zarządzenie Nr 41/2014 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 28 października 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Nowa Sucha

Zarządzenie Nr 40/2014 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 24 października 2014 r zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy na rok 2014

Zarządzenie Nr 39/2014 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 9 października 2014 r w sprawie powołania komisji do spraw zniszczenia spisu wyborców z wyborów do Parlamentu Europejskiego, przeprowadzaonych w dniu 25 maja 2014 roku

Zarządzenie Nr 38/2014 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 1 października 2014 r w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zarządzenie Nr 37/2014 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 29 września 2014 r zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy na rok 2014

Zarządzenie Nr 36/2014 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 24 września 2014 r w sprawie wyznaczenia Obwodowych Komisji Wyborczych do celów głosowania korespondencyjnego

Zarządzenie Nr 35/2014 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 18 września 2014 r w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej rozpatrującej formularze zgłoszeniowe uczestników szkoleń w ramach projektu e”Klient”, współfinansowanego ze środków Europejs

Zarządzenie Nr 34/2014 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 18 września 2014 r w sprawie wyznaczenia i upoważnienia pracownika do udzielania informacji o wyborach wyborcom niepełnosprawnym, sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania oraz prowadzeni

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2014-09-26 12:04:07.

Zarządzenie Nr 33/2014 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 3 września 2014 r w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego celem zintegrowania działań służb i instytucji na rzecz przeciwdziałania przemocy na terenie Gminy Nowa Sucha

Zarządzenie Nr 32/2014 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 3 września 2014 r w sprawie przyjęcia Programu ułatwienia spłaty należności czynszowych, odszkodowań za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego, opłat niezależnych od właściciela oraz odsete

Zarządzenie Nr 31/2014 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 3 września 2014 r w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń i plakatów wyborczych komitetów wyborczych.

Zarządzenie Nr 30/2014 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 28 sierpnia 2014 r zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy na rok 2014

Zarządzenie Nr 29/2014 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 26 sierpnia 2014 r w sprawie Regulaminu uczestników szkoleń w ramach projektu „e-Klient” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kap

Zarządzenie Nr 28/2014 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 18 sierpnia 2014 r w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Nowa Sucha

Zarządzenie Nr 27/2014 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 31 lipca 2014 r w sprawie przedłożenia informacji z wykonania budżetu Gminy Nowa Sucha, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym informacji o realizacji przedsięwzi

Zarządzenie Nr 26/2014 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 28 lipca 2014 r w sprawie zasad przydzielania pracownikom środków higieny osobistej, środków ochrony indywidualnej oraz odzieży ochronnej i norm ich używania

Zarządzenie Nr 25/2014 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 21 lipca 2014 r w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Kurdwanowie

Zarządzenie Nr 24/2014 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 18 lipca 2014 r w sprawie określenia procedur wykorzystania środków funduszu sołeckiego w 2015 roku

Zarządzenie Nr 23/2014 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 15 lipca 2014 r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sucha na lata 2014-2020

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2014-07-18 11:11:37.

Zarządzenie Nr 22/2014 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 27 czerwca 2014 r zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy na rok 2014

Zarządzenie Nr 21/2014 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 16 czerwca 2014 r w sprawie udzielenia upoważnienia do realizacji zapisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27.05.2014 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dl

Zarządzenie Nr 20/2014 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 26 maja 2014 r w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnego ćwiczenia obronnego organizowanego w ramach powiatowych ćwiczeń obronnych pod kryptonimem „UTRATA-2014”

Zarządzenie Nr 19/2014 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 26 maja 2014 r w sprawie przygotowania Stanowiska Kierowania w Systemie Kierowania Bezpieczeństwem Narodowym w gminie Nowa Sucha

Zarządzenie Nr 18/2014 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 23 maja 2014 r zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy na rok 2014

Zarządzenie Nr 17/2014 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 22 maja 2014 r w sprawie wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie Gminy Nowa Sucha

Zarządzenie Nr 16/2014 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 22 maja 2014 r w sprawie wprowadzenia Instytucji BHP w archiwum zakładowym w Urzędzie Gminy Nowa Sucha

Zarządzenie Nr 15/2014 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 16 maja 2014 r w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Jolancie Kalińskiej Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Suchej

Zarządzenie Nr 14/2014 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 8 maja 2014 r w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Agnieszce Maciejewskiej pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Suchej

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2014-06-03 12:01:02.

Zarządzenie Nr 13/2014 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 5 maja 2014 r w sprawie powołania składów Obwodowych Komisji Wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku

Zarządzenie Nr 12/2014 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 28 kwietnia 2014 r zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy na rok 2014

Zarządzenie Nr 11/2014 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 22 kwietnia 2014 r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sucha na lata 2014-2020

Zarządzenie Nr 10/2014 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 4 kwietnia 2014 r w sprawie wyznaczenia i upoważnienia pracownika do udzielania informacji o wyborach wyborcom niepełnosprawnym, prowadzenie spraw związanych z głosowanie korespondencyjnym oraz sp

Zarządzenie Nr 9/2014 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 28 marca 2014 r w sprawie wyznaczenia Obwodowej Komisji Wyborczej do celów głosowania korespondencyjnego

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2014-04-07 14:30:46.

Zarządzenie Nr 8/2014 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 28 marca 2014 r zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy na rok 2014

Zarządzenie Nr 7/2014 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 25 marca 2014 r w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2013

Zarządzenie Nr 6A/2014 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 20 marca 2014 r w sprawie powołania Koordynatora Lokalnego i Specjalisty ds. PZP w projekcie e-KLIENT

Zarządzenie Nr 6/2014 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 20 marca 2014 r zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy na rok 2014

Zarządzenie Nr 5/2014 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 10 marca 2014 r w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów wyborczych komitetów wyborczych

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2014-03-14 13:11:51.

Zarządzenie Nr 4/2014 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 27 lutego 2014 r zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy na rok 2014

Zarządzenie Nr 3/2014 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 7 lutego 2014 r w sprawie powołania imiennego składu Komisji Konkursowej do oceny i zaopiniowania ofert na realizację zadania publicznego Gminy Nowa Sucha z zakresu: „Kultury fizycznej i sportu”

Zarządzenie Nr 2/2014 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 20 stycznia 2014 r zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy na rok 2014

 
Zarządzenie Nr 1/2014 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 16 stycznia 2014 r w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Nowa Sucha na rok 2014 z zakresu: „Kultury fizycznej i sportu”.

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2014-01-16 15:02:29.
Data wprowadzenia: 2014-01-16 15:02:29
Opublikowane przez: Tomasz Jurczak
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Nowa Sucha 59A
96-513 Nowa Sucha
Wójt Gminy
Maciej Szymon Mońka
Kontakt:
Tel: (46) 861-20-51
Fax: (46) 861-20-51
e-mail: gmina@nowasucha.pl