Oświadczenia majątkowe

Oświadczenia majątkowe

Na podstawie art. 24 i ust. 1 i 3, art. 24 h ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) radny, wójt, zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym, zwanego dalej "oświadczeniem majątkowym". Oświadczenie majątkowe dotyczy ich majątku odrębnego oraz majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.


 


Informacje zawarte w oświadczeniu majątkowym są  jawne i zostały udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej.


 


WZORY OŚWIADCZEŃ:

WZÓR oświadczenia majątkowego składanego przez Wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminą osobą prawną

WZÓR oświadczenia majątkowego radnego gminy

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Data wprowadzenia: 2010-07-01 14:43:24 | Data modyfikacji: 2010-12-06 12:07:47.

Zobacz:
 Radni .  Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych .  Pracownicy Urzędu Gminy . 
Data wprowadzenia: 2010-07-01 14:43:24
Data modyfikacji: 2010-12-06 12:07:47
Opublikowane przez: Anna Zatorska
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Nowa Sucha 59A
96-513 Nowa Sucha
Wójt Gminy
Maciej Szymon Mońka
Kontakt:
Tel: (46) 861-20-51
Fax: (46) 861-20-51
e-mail: gmina@nowasucha.pl