> Wzory deklaracji podatkowych

Wzory deklaracji podatkowych

DEKLARACJE NA PODATEK ROLNY, LEŚNY, OD NIERUCHOMOŚCI:

Do pobrania druki deklaracji podatkowych: 

Deklaracja na podatek od nieruchomości.
Deklaracja na podatek rolny.
Deklaracja na podatek leśny.

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2010-07-01 13:42:49 | Data modyfikacji: 2017-03-30 11:58:44.

DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH:

Podstawa prawna: Art. 9 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.

 

Składający: Formularz przeznaczony dla osób fizycznych, osób prawnych będących właścicielami (współwłaścicielami) środków transportowych oraz dla jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany.

 

Termin składania: Do dnia 15 lutego każdego roku podatkowego , jak również w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zmiany miejsca zamieszkania albo siedziby.

 

Miejsce składania: Siedziba organu podatkowego właściwego według miejsca zamieszkania albo siedziby podatnika.

Do pobrania:

DT-1 - Deklaracja na podatek od środków transportowych.pdf

Załącznik do deklaracji DT-1.pdf

OŚWIADCZENIE właściciela przyczep (naczep), które są wykorzystywane wyłącznie w związku z działalnością rolniczą

Podatek od środków transportowych (Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych)

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Data wprowadzenia: 2011-01-11 12:12:03 | Data modyfikacji: 2011-01-11 12:19:24.
Data wprowadzenia: 2011-01-11 12:12:03
Data modyfikacji: 2011-01-11 12:19:24
Opublikowane przez: Anna Zatorska
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Nowa Sucha 59A
96-513 Nowa Sucha
Wójt Gminy
Maciej Szymon Mońka
Kontakt:
Tel: (46) 861-20-51
Fax: (46) 861-20-51
e-mail: gmina@nowasucha.pl