Jednostki pomocnicze

Jednostki pomocnicze

JEDNOSTKI POMOCNICZE

   Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym gmina może tworzyć jednostki pomocnicze: sołectwa oraz dzielnice, osiedla i inne. Jednostką pomocniczą może być również położone na terenie gminy miasto. Jednostkę pomocniczą tworzy rada gminy, w drodze uchwały, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy. Zasady tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia jednostki pomocniczej określa statut gminy.

   Organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa Rada Gminy odrębnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami. Statut może przewidywać powołanie jednostki niższego rzędu w ramach jednostki pomocniczej. Statut jednostki pomocniczej określa w szczególności:

- nazwę i obszar jednostki pomocniczej,

- zasady i tryb wyborów organów jednostki pomocniczej, 

- organizację i zadania organów jednostki pomocniczej,

- zakres zadań przekazywanych jednostce przez gminę oraz sposób ich realizacji,

- zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów gminy nad działalnością organów jednostki pomocniczej.

   W jednostkach pomocniczych powołuje się ich organy. W sołectwie działa zebranie wiejskie jako organ uchwałodawczy i sołtys jako organ wykonawczy, wspomagany przez radę sołecką. 

Sołtysa oraz członków rady sołeckiej wybiera się w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

Przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej może uczestniczyć w pracach Rady Gminy na zasadach określonych w statucie gminy, bez prawa udziału w głosowaniu. Przewodniczący rady gminy jest każdorazowo zobowiązany do zawiadamiania, na takich samych zasadach, jak radnych, przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej o sesji rady gminy.

Kadencja trwa 4 lata i kończy się z chwilą wyboru nowych organów.
Nadzór nad działalnością sołectw sprawuje Rada Gminy i Wójt.

 

Na terenie Gminy Nowa Sucha znajduje się 26 sołectw:
1. Antoniew
2. Braki
3. Borzymówka
4. Glinki
5. Kolonia Gradowska
6. Kornelin-Leonów
7. Kościelna Góra
8. Kozłów Biskupi
9. Kurdwanów
10. Marysinek
11. Mizerka-Stary Żylin
12. Nowy Białynin

13. Nowy Dębsk

14. Nowy Kozłów Drugi-Szeligi

15. Nowy Kozłów Pierwszy

16. Nowa Sucha

17. Okopy

18. Orłów

19. Rokotów

20. Roztropna

21. Stara Sucha-Nowy Żylin

22. Stary Białynin

23. Stary Dębsk

24. Kozłów Szlachecki

25. Wikcinek

26. Zakrzew

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Data wprowadzenia: 2010-06-30 14:51:44 | Data modyfikacji: 2010-06-30 14:52:46.
Data wprowadzenia: 2010-06-30 14:51:44
Data modyfikacji: 2010-06-30 14:52:46
Opublikowane przez: Anna Zatorska
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Nowa Sucha 59A
96-513 Nowa Sucha
Wójt Gminy
Maciej Szymon Mońka
Kontakt:
Tel: (46) 861-20-51
Fax: (46) 861-20-51
e-mail: gmina@nowasucha.pl