> 2013 rok

2013 rok

ZAPYTANIE OFERTOWE

 
Zapytanie ofertowe nr 5/PP/2013/POKL/9.1.1 ( dotyczy zakupu i dostawy sprzętu komputerowego, elektronicznego i AGD )

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2013-12-06 10:44:26.

ZAPYTANIA OFERTOWE

Zapytanie ofertowe nr 4/PP/2013/POKL/9.1.1 ( dotyczy zamówienia zakupu mebli, pomocy dydaktycznych

Zapytanie ofertowe nr 3/PP/2013/POKL/9.1.1 ( dotyczy zakupu i dostawy z montażem sprzętu gastronomicznego, zakupu i dostawy wyposażenia kuchennego oraz mebli ze stali nierdzewnej )

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2013-11-26 20:07:35.

POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA „ZAKUP WĘGLA KAMIENNEGO ORAZ MIAŁU WĘGLOWEGO WRAZ Z DOSTAWĄ DO KOTŁOWNI  PODLEGŁYCH POD URZĄD GMINY NOWA SUCHA”

Ogłoszenie: Zakup węgla kamiennego oraz miału węglowego wraz z dostawa do kotłowni podległych pod Urząd Gminy Nowa Sucha

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Zakup węgla kamiennego oraz miału węglowego wraz z dostawa do kotłowni podległych pod Urząd Gminy Nowa Sucha

Załączniki 1-4 do SIWZ - „Zakup węgla kamiennego oraz miału węglowego wraz z dostawą do kotłowni podległych pod Urząd Gminy Nowa Sucha”

Załącznik 5 do SIWZ - „Zakup węgla kamiennego oraz miału węglowego wraz z dostawą do kotłowni podległych pod Urząd Gminy Nowa Sucha”

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2013-11-25 12:17:05.

ZAPYTANIA OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/POKL/9.1.2/2013 - zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego i multimedialnego.

Zapytanie ofertowe nr 1/PP/2013/POKL/9.1.1 ( dotyczy zamówienia druku plakatów i wykonania tablic informacyjno-promocyjnych )

Zapytanie ofertowe nr 2/PP/2013/POKL/9.1.1 ( dotyczy zamówienia zakupu mebli i wyposażenia pierwszej pomocy, pomocy dydaktycznych oraz artykułów plastyczno-biurowych )

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2013-11-14 15:10:23 | Data modyfikacji: 2013-11-14 15:15:30.


ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DOTYCZĄCE PRZETARGU:„UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI DO 1.650.000,00 ZŁ Z PRZEZNACZENIEM NA FINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU ZWIĄZANEGO Z REALIZACJĄ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH”

Odpowiedzi na zapytania dotyczące przetargu z dnia 31 października 2013 roku

Odpowiedzi na zapytania dotyczące przetargu z dnia 29 października 2013 roku

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2013-10-29 16:40:46 | Data modyfikacji: 2013-11-14 15:15:30.


PRZETARG NIEOGRANICZONY OZNACZONY HASŁEM:„UDZIELENIE KREDYTU
DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI DO 1.650.000,00 ZŁ Z PRZEZNACZENIEM NA
FINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU ZWIĄZANEGO Z REALIZACJĄ WYDATKÓW
MAJĄTKOWYCH”Ogłoszenie udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 1.650.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją wydatków majątkowych.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 1.650.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją wydatków majątkowych.

Załącznik 1-5 do SIWZ - Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 1.650.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją wydatków majątkowych.

Załącznik 6 do SIWZ - Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 1.650.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją wydatków majątkowych.

Zaświadczenie o nadaniu NIP-u.

Zaświadczenie o nadaniu REGON-u

Zaświadczenie o wyborze Wójta

Uchwała Rady powołująca Skarbnika Gminy

UHWAŁA Nr pł.175.2012 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w WARSZAWIE Z DNIA 25 kwietnia 2012 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonych przez Wójta Gminy w Nowej Suchej sprawozdaniach z wykonania budżetu za rok 2011

UHWAŁA Nr pł.232.2012 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w WARSZAWIE Z DNIA 30 maja 2012 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjna Rady Gminy w Nowej Suchej wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi

UHWAŁA Nr pł.490.2012 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w WARSZAWIE Z DNIA 14 grudnia 2013 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy w Nowej Suchej projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gm

UHWAŁA Nr pł.491.2012 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w WARSZAWIE Z DNIA 14 grudnia 2012 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy w Nowej Suchej projekcie uchwały budżetowej i deficycie na rok 2013.

UHWAŁA Nr pł.160.2013 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w WARSZAWIE Z DNIA 18 kwietnia 2013 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Nowa Sucha sprawozdaniach z wykonania budżetu za rok 2012

UHWAŁA Nr pł.269.2013 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w WARSZAWIE Z DNIA 24 czerwca 2013 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjna Rady Gminy w Nowej Suchej wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójt

UHWAŁA Nr pł.303.2013 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w WARSZAWIE Z DNIA 29 sierpnia 2013 r. wyrażająca opinię o przedłożonej przez Wójta Gminy w Nowej Suchej informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku

Bilans z wykonania budżetu za rok 2011

Bilans z wykonania budżetu za rok 2012

Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011

Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012

Rb-27S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2013

Rb-27S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2013

Rb-27S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2013

Rb-28S ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011

Rb-28S ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012

Rb-28S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2013

Rb-28S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2013

Rb-28S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2013

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O ST ANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH A KTYWÓW FINANSOWYCH wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O ST ANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH A KTYWÓW FINANSOWYCH wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O ST ANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH A KTYWÓW FINANSOWYCH wg stanu na koniec I kwartału 2013 roku

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O ST ANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH A KTYWÓW FINANSOWYCH wg stanu na koniec II kwartału 2013 roku

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O ST ANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH A KTYWÓW FINANSOWYCH wg stanu na koniec III kwartału 2013 roku

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2013

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2013

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2013

Rb-PDP ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW PODATKOWYCH na koniec 2011 roku

Rb-PDP ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW PODATKOWYCH na koniec 2012 roku

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O ST ANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW D ŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O ST ANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW D ŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O ST ANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW D ŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI wg stanu na koniec I kwartału 2013 roku

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O ST ANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW D ŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI wg stanu na koniec II kwartału 2013 roku

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O ST ANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW D ŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI wg stanu na koniec III kwartału 2013 roku

UCHWAŁA Nr 54/IX/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 16 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Nowa Sucha absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok wraz z uzasadnieniem.

Uchwała Nr 143/ XIX/2012 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Nowa Sucha absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 26/2012 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 29sierpnia 2012 roku w sprawie przedłożenia informacji z wykonania budżetu Gminy Nowa Sucha, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym informacji o realizacji przedsi

UHWAŁA Nr 249/XXXII/2013 RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ z dnia 22 października 2013 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2013

UHWAŁA Nr pł.368.2013 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w WARSZAWIE Z DNIA 6 listopada 2013 r.w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego zaciąganego przez Gminę Nowa Sucha

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2013-10-28 13:20:23 | Data modyfikacji: 2013-10-28 13:21:39.
DOPOSAŻENIE SZKÓŁ W POMOCE DYDAKTYCZNE, SPRZĘT KOMPUTEROWY I MULTIMEDIALNY ORAZ MEBLE I SPRZĘT SPORTOWYW RAMACH PROJEKTU "INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA I WYCHOWANIA W KLASACH I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W GMINIE NOWA SUCHA"OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne, sprzęt komputerowy i multimedialny oraz meble i sprzęt sportowy w ramach projektu "Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III szkół podstawowych w Gminie Nowa Sucha".

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - - Doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne, sprzęt komputerowy i multimedialny oraz meble i sprzęt sportowy w ramach projektu "Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III szkół podstawowych w

Załącznik Nr 1 do SIWZ - Nazwy szkół, ich adresy oraz asortyment, który powinien być dostarczony do danej szkoły.

Załącznik Nr 6.1 do SIWZ - Specyfikacja pomocy dydaktycznych - CZĘŚĆ I.

Załącznik Nr 6.2 do SIWZ - Specyfikacja sprzętu komputerowego i multimedialnego - CZĘŚĆ II.

Załącznik Nr 6.3 do SIWZ - Specyfikacja mebli i sprzętu sportowego - CZĘŚĆ III.

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Autor: Anna Zatorska | Data wprowadzenia: 2013-10-23 13:39:17 | Data modyfikacji: 2013-10-23 13:40:35.

INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA I WYCHOWANIA W KLASACH
I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W GMINIE NOWA SUCHA
(USŁUGA EDUKACYJNA)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III szkół podstawowych w Gminie Nowa Sucha (usługa edukacyjna).

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III szkół podstawowych w Gminie Nowa Sucha (usługa edukacyjna).

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2013-09-23 14:29:44 | Data modyfikacji: 2013-09-24 16:03:32.
POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA „ZAKUP WĘGLA KAMIENNEGO ORAZ MIAŁU WĘGLOWEGO WRAZ Z DOSTAWĄ DO
KOTŁOWNI  PODLEGŁYCH POD URZĄD GMINY NOWA
SUCHA”Ogłoszenie „Zakup węgla kamiennego oraz miału węglowego wraz z dostawą do kotłowni podległych pod Urząd Gminy Nowa Sucha”

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia -„Zakup węgla kamiennego oraz miału węglowego wraz z dostawą do kotłowni podległych pod Urząd Gminy Nowa Sucha”

Załączniki 1-4 do SIWZ - „Zakup węgla kamiennego oraz miału węglowego wraz z dostawą do kotłowni podległych pod Urząd Gminy Nowa Sucha”

Załącznik 5 do SIWZ - „Zakup węgla kamiennego oraz miału węglowego wraz z dostawą do kotłowni podległych pod Urząd Gminy Nowa Sucha”

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2013-09-16 14:54:48 | Data modyfikacji: 2013-09-24 16:03:32.
PRZETARG NIEOGRNICZONY NA ZADANIE LIKWIDACJA STUDNI NR 1 I NR 2 UJĘCIA
WÓD PODZIEMNYCH UTWORÓW CZWARTORZĘDOWYCH W MIEJSCOWOŚCI NOWA SUCHAOgloszenie przetarg nieogrniczony na zadanie likwidacja studni nr 1 i nr 2 ujęcia wód podziemnych utworów czwartorzędowych w miejscowości Nowa Sucha

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - likwidacja studni nr 1 i nr 2 ujęcia wód podziemnych utworów czwartorzędowych w miejscowości Nowa Sucha

Załączniki 1-4 do SIWZ - likwidacja studni nr 1 i nr 2 ujęcia wód podziemnych utworów czwartorzędowych w miejscowości Nowa Sucha

Załącznik 5 do SIWZ - wzór umowy Likwidacja studni nr 1 i nr 2 ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w miejscowości Nowa Sucha

Załącznik 6 - likwidacja studni nr 1 i nr 2 ujęcia wód podziemnych utworów czwartorzędowych w miejscowości Nowa Sucha

Załącznik 7 - Tekst PRG Nowa Sucha likwidacja ujścia

Załącznik 8 do SIWZ - 1 Lokalizacja terenu zamierzonych robót 50000

Załącznik 9 do SIWZ - 2 lokalizacja do profilu

Załącznik nr 10 do SIWZ - 2 Lokalizacja zamierzonych robót na mapie 500

Załącznik nr 11 do SIWZ - 3 Lokalizacja na szkicu ortokatastralnym 1000

Załącznik 12 do SIWZ - 4 1 Projekt geologiczno - techniczny

Załącznik 13 do SIWZ - 4 2 Projekt geologiczno - techniczny

Załącznik 14 do SIWZ - 5 1 Profil archiwalny studni nr 1

Załącznik 15 do SIWZ - 5 2 Profil archiwalny studni nr 2

Załącznik 16 do SIWZ - 6 1 Kopie dokumentow

Załącznik 17 do SIWZ - 6 2 Kopie dokumentow

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2013-09-10 21:13:53 | Data modyfikacji: 2013-09-24 16:03:32.
ODPOWIEDŹ
NA ZAPYTANIA DOSTAWA I MONTAŻ STOLARKI OKIENNEJ W ROZBUDOWYWANEJ CZEŚCI
BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W KOZŁOWIE BISKUPIMOdpowiedź na zapytanie - Dostawa i montaż stolarki okiennej w rozbudowywanej części budynku Zespołu Szkół

Załącznik 6 - Dostawa i montaż stolarki okiennej w rozbudowywanej części budynku Zespołu Szkół

Załącznik 7 - Dostawa i montaż stolarki okiennej w rozbudowywanej części budynku Zespołu Szkół

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2013-08-30 13:45:25 | Data modyfikacji: 2013-09-24 16:03:32.


POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU
NIEOGRANICZONEGO NA ZADANIE DOSTAWA I MONTAŻ STOLARKI OKIENNEJ W
ROZBUDOWYWANEJ CZEŚCI BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ
W KOZŁOWIE BISKUPIM

OGŁOSZENIE Dostawa i montaż stolarki okiennej w rozbudowywanej części budynku Zespołu Szkół

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Dostawa i montaż stolarki okiennej w rozbudowywanej części budynku Zespołu Szkół

Załączniki 1-4 do SIWZ - Dostawa i montaż stolarki okiennej w rozbudowywanej części budynku Zespołu Szkół

Załącznik 5 do SIWZ - Dostawa i montaż stolarki okiennej w rozbudowywanej części budynku Zespołu Szkół

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2013-08-29 20:00:04 | Data modyfikacji: 2013-08-29 20:00:44.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOWÓZ DZIECI DO ZESPOŁU SZKÓŁ W KOZŁOWIE BISKUPIM ORAZ DO ZESPOŁU SZKÓŁ W NOWEJ SUCHEJ W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

Ogłoszenie dowóz dzieci do Zespołu Szkół w Kozłowie Biskupim oraz do Zespołu Szkół w Nowej Suchej w roku 2013/2014

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - dowóz dzieci do Zespołu Szkół w Kozłowie Biskupim oraz do Zespołu Szkół w Nowej Suchej w roku 2013/2014

Załączniki 1-7 do SIWZ - dowóz dzieci do Zespołu Szkół w Kozłowie Biskupim oraz do Zespołu Szkół w Nowej Suchej w roku 2013/2014

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2013-08-21 20:14:56 | Data modyfikacji: 2013-08-29 20:00:44.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOWÓZ DZIECI DO ZESPOŁU SZKÓŁ W KOZŁOWIE BISKUPIM ORAZ DO ZESPOŁU SZKÓŁ W NOWEJ SUCHEJ W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

Ogłoszenie dowóz dzieci do Zespołu Szkół w Kozłowie Biskupim oraz do Zespołu Szkół w Nowej Suchej w roku

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - dowóz dzieci do Zespołu Szkół w Kozłowie Biskupim oraz do Zespołu Szkół w Nowej Suchej w roku

Załączniki 1-7 do SIWZ - dowóz dzieci do Zespołu Szkół w Kozłowie Biskupim oraz do Zespołu Szkół w Nowej Suchej w roku

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2013-08-14 14:27:55 | Data modyfikacji: 2013-08-21 20:23:39.PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZADANIE INWESTYCYJNE - REMONT ORAZ PRZEBUDOWA DRÓG NA TERENIE GMINY NOWA SUCHA OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont oraz przebudowa dróg na terenie Gminy Nowa Sucha

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Na Przetarg Nieograniczony Oznaczony Hasłem: Remont oraz Przebudowa Dróg Na Terenie Gminy Nowa Sucha

Załączniki 1-7 do SIWZ

Załącznik nr 8 do SIWZ

Załącznik 9 do SIWZ

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2013-07-02 16:18:28 | Data modyfikacji: 2013-07-02 16:23:10.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE REMONT ORAZ PRZEBUDOWA DRÓG NA TERENIE GMINY NOWA SUCHA 

ogloszenie Remont oraz przebudowa drog na terenie gminy Nowa Sucha Numer ogloszenia 231678.pdf

Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia Remont oraz przebudowa drog na terenie gminy Nowa Sucha Numer ogloszenia 231678.pdf

Zalaczniki nr 1-7 do SIWZ Remont oraz przebudowa drog na terenie gminy Nowa Sucha Numer ogloszenia 231678.doc

zalacznik nr 8 do SIWZ - wzor umowy Remont oraz przebudowa drog na terenie gminy Nowa Sucha Numer ogloszenia 231678.pdf

zalacznik nr 9 do SIWZ - przedmiar robot Remont oraz przebudowa drog na terenie gminy Nowa Sucha Numer ogloszenia 231678.pdf

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2013-06-18 13:54:33 | Data modyfikacji: 2013-07-02 16:23:10.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE

ogloszenie o zamowieniu - Budowa dwoch stanowisk zadaszonych (wiat).pdf

Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia - Budowa dwoch stanowisk zadaszonych (wiat) na targowicy gminnej.pdf

Zalaczniki nr 1-6 do SIWZ.pdf

zalacznik nr 7 do SIWZ - wzor umowy.pdf

zalacznik nr 8 do SIWZ - Przedmiar robot.pdf

zalacznik nr 9 do SIWZ - Projekt.pdf

zalacznik 9a do SIWZ - PLAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI.pdf

zalacznik nr 9b - wiata RZUT WIDOK.pdf

zalacznik nr 9c - przekroj A-A.pdf

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2013-05-28 20:06:39 | Data modyfikacji: 2013-05-28 20:07:01.


ZAWIADOMIENIE O WYNIKU
POSTĘPOWANIA. DOTYCZY:
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA  „ROZBUDOWA
I PRZEBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY NA POTRZEBY BIBLIOTEKI  PUBLICZNEJ ORAZ ADAPTACJA CZĘŚCI BUDYNKU
OŚRODKA ZDROWIA NA POTRZEBY PRZEDSZKOLA W NOWEJ SUCHEJ”
POSTĘPOWANIE O
ZAMÓWIENIE 6/GPP/13Zawiadomienie o wyniku postępowania. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na „Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy na potrzeby Biblioteki Publicznej oraz adaptacja części budynku Ośrodka Zdrow

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2013-05-13 13:45:14 | Data modyfikacji: 2013-05-22 13:55:47.

INFORMACJA O DANYCH Z OTWARCIA OFERT. DOTYCZY: POSTĘPOWANIA O
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU
NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWA GRUZU BETONOWEGO MIELONEGO POSTĘPOWANIE O
ZAMÓWIENIE NR 8/DGB/13

Informacja o danych z otwarcia ofert. dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawa gruzu betonowego mielonego Postępowanie o zamówienie nr 8/DGB/13

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2013-05-13 13:37:55 | Data modyfikacji: 2013-05-13 14:01:16.


ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA
- ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY NA POTRZEBY BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
ORAZ ADAPTACJACZĘŚCI BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA NA POTRZEBY PRZEDSZKOLA W NOWEJ SUCHEJOdpowiedź na zapytania - Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy na potrzeby Biblioteki Publicznej oraz adaptacja części budynku Ośrodka Zdrowia na potrzeby Przedszkola w Nowej Suchej

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2013-05-13 11:49:13 | Data modyfikacji: 2013-05-13 14:06:34.ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA nr 1 - ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY NOWA SUCHA

 
ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA Z DNIA 6.05.2013 - PRZETARG NIEOGRANICZONY: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Nowa Sucha”

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Autor: Bogumiła Szuplewska | Data wprowadzenia: 2013-05-06 16:09:05 | Data modyfikacji: 2013-05-13 14:06:34.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawa gruzu betonowego mielonegoOgloszenie dostawa gruzu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - dostawa gruzu

Zalacznik nr 1-4 do SIWZ

Zalacznik nr 5 wzór umowy

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2013-04-30 20:01:22 | Data modyfikacji: 2013-04-30 20:11:34.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy na potrzeby Biblioteki Publicznej oraz adaptacja części budynku Ośrodka Zdrowia na potrzeby Przedszkola w Nowej Suchej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki nr 1-7 do SIWZ

załącznik nr 8 - wzór umowy

załącznik nr 9a - Przedmiar - rozbudowa i przebudowa budynku UG na potrzeby Bibiloteki - pomieszczenia biblioteki

załącznik nr 9b - przedmiar rozbudowa i przebudowa bud. UG na potrzeby Biblioteki publicznej - pomieszczenia pod wynajem

załącznik nr 10 - PB - biblioteka - część budowlana

załącznik nr 11 - PB - biblioteka - część elektryczne

załącznik nr 12 - PB - biblioteka - czesc elektryczna

załącznik nr 13 - Biblioteka - specyfikacje

załącznik nr 14 - przedmiar - budowlane

załącznik nr 15 - przedmiar - przedszkole - sanitarne

załącznik nr 16 - przedmiar - przedszkole - elektryczne

załącznik nr 17 - PB - przedszkole - ARCHITEKTURA

załącznik nr 18 - przedszkole - specyfikacje

załącznik nr 19 - PB - Przedszkole INSTAL. ELEKTRYCZNE

załącznik nr 20 - przedszkole - SPECYFIKACJE

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2013-04-30 15:36:04 | Data modyfikacji: 2013-04-30 16:07:45.

ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY NOWA SUCHA:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Nowa Sucha.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Nowa Sucha.

Załącznik Nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.

Załącznik Nr 2-7 do SIWZ - Formularz oferty.

Załącznik Nr 8 do SIWZ - Wzór umowy.

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2013-04-26 14:09:46 | Data modyfikacji: 2013-04-26 14:13:53.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT DOTYCZĄCA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO BUDYNKÓW I OBIEKTÓW GMINY NOWA SUCHA

 
Informacja z otwarcia ofert dotycząca przetargu nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej do budynków i obiektów Gminy Nowa Sucha w okresie od 01.04.2013 roku do 31.03.2014 roku

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Autor: Wojciech Kraszewski | Data wprowadzenia: 2013-03-22 15:28:11 | Data modyfikacji: 2013-04-26 14:13:53.

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA nr 3 - DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO BUDYNKÓW I OBIEKTÓW GMINY NOWA SUCHA

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA nr 3 z dnia 20.03.2013 - Dostawa energii elektrycznej do budynków i obiektów Gminy Nowa Sucha w okresie od 01.04.2013 roku do 31.03.2014 roku

Załącznik do odpowiedzi na zapytanie nr 3 - dostawa energii elektrycznej - ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

Załącznik do odpowiedzi na zapytanie nr 3 - Dostawa energii elektrycznej - ZAŁĄCZNIKI 2,3,4,5,6,7,8,10 DO SIWZ

Załącznik do odpowiedzi na zapytanie nr 3 - dostawa energii elektrycznej - ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ - WZÓR UMOWY

Załącznik do odpowiedzi na zapytanie nr 3 - dostawa energii elektrycznej - ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Autor: Wojciech Kraszewski | Data wprowadzenia: 2013-03-20 17:57:02 | Data modyfikacji: 2013-03-21 12:52:25.

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE nr 2 - DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO BUDYNKÓW I OBIEKTÓW GMINY NOWA SUCHA

 
ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE nr 2 z dnia 18.03.2013 - Dostawa energii elektrycznej do budynków i obiektów Gminy Nowa Sucha w okresie od 01.04.2013 roku do 31.03.2014 roku

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Autor: Wojciech Kraszewski | Data wprowadzenia: 2013-03-19 10:56:52 | Data modyfikacji: 2013-03-21 12:52:25.

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE - DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO BUDYNKÓW I OBIEKTÓW GMINY NOWA SUCHA

 
ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE Z DNIA 18.03.2013 - Dostawa energii elektrycznej do budynków i obiektów Gminy Nowa Sucha w okresie od 01.04.2013 roku do 31.03.2014 roku

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Autor: Wojciech Kraszewski | Data wprowadzenia: 2013-03-18 19:51:17 | Data modyfikacji: 2013-03-21 12:52:25.

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE - ZAKUP I DOSTAWA CIĄGNIKA Z ZESTAWEM ASENIZACYJNYM - POSTĘPOWANIE II

 
ODPOWIEDŻ NA ZAPYTANIE Z DNIA 18.03.2013 - Zakup i dostawa ciągnika z zestawem asenizacyjnym

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Autor: Wojciech Kraszewski | Data wprowadzenia: 2013-03-18 19:49:10 | Data modyfikacji: 2013-03-21 12:52:25.

DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO BUDYNKÓW I OBIEKTÓW GMINY NOWA SUCHA

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa energii elektrycznej do budynków i obiektów Gminy Nowa Sucha w okresie od 01.04.2013 roku do 31.03.2014 roku

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Dostawa energii elektrycznej do budynków i obiektów Gminy Nowa Sucha w okresie od 01.04.2013 roku do 31.03.2014 roku

Załącznik Nr 1 do SIWZ - Dostawa energii elektrycznej do budynków i obiektów Gminy Nowa Sucha w okresie od 01.04.2013 roku do 31.03.2014 roku

Załączniki do SIWZ - Dostawa energii elektrycznej do budynków i obiektów Gminy Nowa Sucha w okresie od 01.04.2013 roku do 31.03.2014 roku

Umowa Sprzedaży Energii Elektrycznej

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Autor: Wojciech Kraszewski | Data wprowadzenia: 2013-03-14 16:58:00 | Data modyfikacji: 2013-03-14 17:05:40.

ZAKUP I DOSTAWA CIĄGNIKA Z ZESTAWEM ASENIZACYJNYM - POSTĘPOWANIE II

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWY - Zakup i dostawa ciągnika z zestawem asenizacyjnym

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - zakupu i dostawy ciągnika z zestawem asenizacyjnym

Załączniki Nr 1-6 do SIWZ - Formularz ofertowy

Załącznik Nr 7 do SIWZ - wzór umowy

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Autor: Wojciech Kraszewski | Data wprowadzenia: 2013-03-12 15:42:01 | Data modyfikacji: 2013-03-12 16:15:38.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT DOTYCZĄCA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROZBUDOWĘ ORAZ TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W KOZŁOWIE BISKUPIM

 
Informacja z otwarcia ofert dotycząca przetargu nieograniczonego na rozbudowę oraz termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Kozłowie Biskupim

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Autor: Wojciech Kraszewski | Data wprowadzenia: 2013-03-05 17:04:04 | Data modyfikacji: 2013-03-12 16:15:38.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT DOTYCZĄCA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZAKUP I DOSTAWĘ CIĄGNIKA Z ZESTAWEM ASENIZACYJNYM

 
Informacja z otwarcia ofert dotycząca przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę ciągnika z zestawem asenizacyjnym

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Autor: Wojciech Kraszewski | Data wprowadzenia: 2013-03-04 19:37:51 | Data modyfikacji: 2013-03-12 16:15:38.

ODPOWIEDŻ NA ZAPYTANIE NR 3 - ROZBUDOWA ORAZ TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W KOZŁOWIE BISKUPIM

 
ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE z dnia 26 lutego 2013 r. - Rozbudowa oraz termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Kozłowie Biskupim.

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Autor: Wojciech Kraszewski | Data wprowadzenia: 2013-02-26 16:27:48 | Data modyfikacji: 2013-03-12 16:15:38.

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE nr 2 - ROZBUDOWA ORAZ TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W KOZŁOWIE BISKUPIM

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE z dnia 25 lutego 2013 r. - Rozbudowa oraz termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Kozłowie Biskupim.

Wymiary i ilość okien

STWiOR Docieplenie

Warunki przyłączenia sieci gazowej

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Autor: Wojciech Kraszewski | Data wprowadzenia: 2013-02-25 21:45:54 | Data modyfikacji: 2013-02-25 21:53:58.

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE - ROZBUDOWA ORAZ TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W KOZŁOWIE BISKUPIM

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE z dnia 19 lutego 2013 r. - Rozbudowa oraz termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Kozłowie Biskupim.

BW-02 - Zagospodarowanie terenu.

BW-06 - Instalacje sanitarne.

BW-11 - STWIORB.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Data wprowadzenia: 2013-02-19 15:54:21 | Data modyfikacji: 2013-02-19 15:55:17.

ROZBUDOWA ORAZ TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W KOZŁOWIE BISKUPIM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE - Rozbudowa oraz termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Kozłowie Biskupim

Secyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozbudowa i termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Kozłowie Biskupim

Załącznik Nr 1-6 do SIWZ - Rozbudowa i termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Kozłowie Biskupim - formularz ofertowy

Załącznik Nr 7 do SIWZ - Rozbudowa i termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Kozłowie Biskupim - wzór umowy

Załącznik Nr 8 do SIWZ - Rozbudowa i termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Kozłowie Biskupim - Przedmiar Rozbudowa

Załącznik Nr 9 do SIWZ - Rozbudowa i termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Kozłowie Biskupim - Przedmiar Termomodernizacja

Załącznik Nr 10 do SIWZ - Rozbudowa i termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Kozłowie Biskupim - Inwentaryzacja Budowlana

Załącznik Nr 11 do SIWZ - Rozbudowa i termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Kozłowie Biskupim - Architektura

Załącznik Nr 12 do SIWZ - Rozbudowa i termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Kozłowie Biskupim - Konstrukcja

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Autor: Wojciech Kraszewski | Data wprowadzenia: 2013-02-13 16:11:25 | Data modyfikacji: 2013-02-13 16:48:24.

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GIMNAZJUM W NOWEJ SUCHEJ

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE - Termomodernizacja budynku gimnazjum w Nowe Suchej

MODYFIKACJA - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - termomodernizacja budynku Gimnazjum w Nowej Suchej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE - Termomodernizacja budynku gimnazjum w Nowe Suchej

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - termomodernizacja budynku Gimnazjum w Nowej Suchej

Załącznik nr 1-6 do SIWZ - formularz ofertowy

Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy

Załącznik Nr 8 do SIWZ - przedmiar

Załącznik Nr 9 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Załącznik Nr 10 do SIWZ - Konstrukcja i Rozwiązania Architektoniczne

Wzornik Kolorów Materiałów Zastosowanych w Projekcie

Elewacja 1

Elewacja 2

Elewacja 3

Rzut Dachu

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Autor: Wojciech Kraszewski | Data wprowadzenia: 2013-02-11 16:58:20 | Data modyfikacji: 2013-02-13 17:01:33.

ZAKUP I DOSTAWA CIĄGNIKA Z ZESTAWEM ASENIZACYJNYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWY - Zakup i dostawa ciągnika z zestawem asenizacyjnym

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - zakupu i dostawy ciągnika z zestawem asenizacyjnym

Załącznik Nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy

Załącznik Nr 7 do SIWZ - wzór umowy

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Autor: Wojciech Kraszewski | Data wprowadzenia: 2013-02-08 15:44:27 | Data modyfikacji: 2013-02-08 15:53:00.

Zobacz:
 2018 rok .  2017 rok .  2016 rok .  2015 rok .  2014 rok .  2013 rok .  2012 rok .  2011 rok .  2010 rok . 
Data wprowadzenia: 2013-02-08 15:44:27
Data modyfikacji: 2013-02-08 15:53:00
Autor: Wojciech Kraszewski
Opublikowane przez: Anna Zatorska
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Nowa Sucha 59A
96-513 Nowa Sucha
Wójt Gminy
Maciej Szymon Mońka
Kontakt:
Tel: (46) 861-20-51
Fax: (46) 861-20-51
e-mail: gmina@nowasucha.pl