Rada

Rada

RADA GMINY 

1. Rada Gminy w Nowej Suchej zwana dalej ,, Radą” liczy 15 radnych wybranych w wyborach powszechnych na podstawie ustawy ’’Ordynacja wyborcza do rad gmin” na 4-letnią kadencję.

 

2. Organem stanowiącym i kontrolnym Gminy jest Rada Gminy. Do jej właściwości należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania Gminy, o ile ustawy  nie stanowią inaczej.

 

3. Do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy:

 • uchwalenie statutu Gminy;
 • ustalenie wynagrodzenia Wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz  przyjmowanie sprawozdań z jego działalności;
 • powoływanie i odwoływanie Skarbnika Gminy, który jest głównym księgowym budżetu oraz Sekretarza Gminy- na wniosek Wójta;
 • uchwalenie budżetu Gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu  oraz  podejmowanie uchwal w sprawie udzielania lub nie udzielania absolutorium Wójtowi z tego tytułu;
 • uchwalenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 • uchwalenie programów gospodarczych;
 • ustalenie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki;
 • podejmowanie uchwal w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach;
 • podejmowanie uchwal w sprawach majątkowych Gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:

a) określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych i ich wydzierżawienia i najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególnie nie stanowią inaczej – do czasu określenia zasad Wójta może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą Rady Gminy; 

b) emitowanie obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Wójta;

 

c) zaciąganie dlugotermionwych pożyczek i kredytów;

 

d) ustalenie maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Wójta w roku budżetowym;

 

e) ustalenie zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez Radę Gminy;

 

f) tworzenie i przystępowanie do spółek i spółdzielni rozwiązywanie i występowanie z  nich;

 

         g) określenie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta

 

          h) tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz

               wyposażenia ich w majątek;

 •  określenia wysokości sumy, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania;
 •  podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, z zakresu administracji rządowej, na podstawie porozumienia z organami tej administracji oraz z zakresu właściwości powiatu i województwa, na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządu  terytorialnego;
 • podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielania na ten cel odpowiedniego majątku;
 • podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i    regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych;
 •  podejmowanie uchwał w sprawach: herbu Gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników;
 • nadawanie honorowego obywatelstwa Gminy;
 • podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów;
 • stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji Rady Gminy. 
 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Data wprowadzenia: 2010-05-21 09:31:42 | Data modyfikacji: 2010-12-08 13:08:56.

SKŁAD RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ 

KADENCJA 2014-2018

  

1. LELONEK Janusz
2. RUMIŃSKI Dariusz
3. TERESIAK Jadwiga
4. MIZIOŁEK Mariusz
5. KOSMALSKA Barbara
6. PODRAŻKA Czesław
7. KOWALSKI Czesław
8. SZYMAŃSKI Kamil
9. KOZŁOWSKA Katarzyna
10. BUCZEK Jolanta - Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy
11. MIKULSKI Mariusz - Przewodniczący Rady Gminy
12. KACZMARCZYK Halina
13. KARWOWSKI Przemysław
14. JELONEK Mirosław
15. KUBIAK Marcin

 

 

Opublikowane przez: Tomasz Jurczak | Data wprowadzenia: 2010-12-08 13:09:04 | Data modyfikacji: 2015-01-07 09:49:17.
Data wprowadzenia: 2010-12-08 13:09:04
Data modyfikacji: 2015-01-07 09:49:17
Opublikowane przez: Tomasz Jurczak
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Nowa Sucha 59A
96-513 Nowa Sucha
Wójt Gminy
Maciej Szymon Mońka
Kontakt:
Tel: (46) 861-20-51
Fax: (46) 861-20-51
e-mail: gmina@nowasucha.pl