Wójt

Wójt

WÓJT GMINY

WÓJT GMINY NOWA SUCHA


MACIEJ SZYMON MOŃKA


tel. (46) 861 20 51 wew. 21


Do zakresu zadań Wójta należy:


1) reprezentowanie Urzędu na zewnątrz,


2) podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do przyjmowania tych czynności,


3) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu,


4) zapewnianie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu i jego pracowników,


5) okresowe zwoływanie narad z udziałem kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych w celu uzgodnienia ich współdziałania i realizacji zadań,


6) koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu oraz organizowanie ich współpracy,


7) rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi, w szczególności dotyczącymi podziału zadań,


8) udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,


9) czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu,


10) przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,


11) upoważnianie pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej ,


12) przedkładanie Radzie Gminy projektów uchwał,


13) wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej,


14) wykonywanie zadań Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego,


15) nadzorowanie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,


16) organizowanie akcji ratowniczych w przypadku klęsk żywiołowych i katastrof,


17) przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym OD Przewodniczącego Rady Gminy oraz pracowników samorządowych upoważnionych przez Wójta do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych.


18) ogólny nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników Urzędu czynności kancelaryjnych,


19) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta przez przepisy prawa i Regulamin oraz uchwały Rady,


20) przestrzeganie tajemnicy skarbowej i służbowej.

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Data wprowadzenia: 2010-05-21 11:10:38 | Data modyfikacji: 2010-12-08 12:35:41.
Data wprowadzenia: 2010-05-21 11:10:38
Data modyfikacji: 2010-12-08 12:35:41
Opublikowane przez: Anna Zatorska
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Nowa Sucha 59A
96-513 Nowa Sucha
Wójt Gminy
Maciej Szymon Mońka
Kontakt:
Tel: (46) 861-20-51
Fax: (46) 861-20-51
e-mail: gmina@nowasucha.pl