Powszechny Spis Rolny 2010

Powszechny Spis Rolny 2010

POWSZECHNY SPIS ROLNY to jedyne badanie, które dostarcza szczegółowych informacji o rolnictwie dla przekrojów terytorialnych mniejszych niż województwo, np. powiatów i gmin.

Powszechny Spis Rolny 2010 zostanie przeprowadzony na terenie całego kraju w dniach 1 września-31 października 2010 r., według stanu na dzień 30 czerwca 2010 r.

Powszechny Spis Rolny 2010 będzie pierwszym spisem realizowanym od czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, w tym samym terminie i w tym samym zakresie tematycznym, co w innych państwach członkowskich UE.

Poprzedzony jest obchodem przedspisowym, który rozpoczął się 9 sierpnia i potrwa do 23 sierpnia. Pozwoli on na określenie rzeczywistej liczby gospodarstw rolnych w gminach. W trakcie obchodu rachmistrze spisowi zweryfikują istnienie gospodarstwa rolnego i sprawdzą jego lokalizację. Przekażą również ulotki informacyjne o spisie i wręczą list Prezesa GUS zapraszający do udziału w badaniu.

Powszechny Spis Rolny 2002 przeprowadzony był przy użyciu formularzy papierowych. Spis rolny realizowany w bieżącym roku będzie przeprowadzony wyłącznie przy użyciu formularzy elektronicznych. 

METODY I TERMINY SPISU PSR 2010:

  • Od 1 wrześnie do 17 października 2010 r. - samospis internetowy.

Na stronach internetowych www.stat.gov.pl oraz www.spis.gov.pl będzie udostępniony formularz elektroniczny. Od momentu pierwszego zalogowania do formularza dane można wprowadzać i uzupełniać przez 14 dni. Przed rozpoczęciem spisu elektroniczne formularze spisowe dla każdego gospodarstwa rolnego zostaną już częściowo wypełnione dostepnymi danymi pochodzącymi ze źródeł administracyjnych. Brakujące dane należy uzupełnić, a jeśli pojawią się nieaktualne informacje - skorygować je. Szczegółowa instrukcja wypełniania formularza dostępna będzie na stronach internetowych www.stat.gov.pl oraz www.spis.gov.pl.

  • Dla gospodarstw, które nie mają dostępu do internetu będzie możliwość samodzielnego spisania się metodą off-line.

Polega ona na wypełnianiu "czystych" formularzy elektronicznych, które nie zawierają żadnych danych. Formularze będzie możnapobrać na nośnikach elektronicznych w Urzędzie Gminy i Urzędzie Statystycznym w Warszawie.

  • Od 8 września do 31 października 2010 r. ankieterzy statystyczni będą realizować wywiady telefoniczne.

Ankieterzy statystyczni skontaktują się z tymi użytkownikami gospodarstw rolnych, którzy nie dokonają spisu przez internet. Ankieterzy są pracownikami Urzędu Statystycznego i dzwoniąc do respondentów będą zobowiązani podać swoje dane identyfikacyjne. Tożsamość ankieterów można w każdej chwili sprawdzić w Urzędzie Statystycznym w Warszawie.

  • Od 8 września do 31 października 2010 r. użytkownicy gospodarstw rolnych, którzy wcześniej nie dokonali samspisu lub nie zostali spisani w trakcie wywiadu telefonicznego, zostaną odwiedzeni przez rachmistrzów spisowych.

Rachmistrz spisowy ma obowiązek nosić w widocznym miejscu identyfikator ze zdjęciem, imieniem i nazwiskiem oraz pieczęcią urzędu statystycznego, pieczątką imienną i podpisem dyrektora urzędu. Rachmistrz jest osobą przeszkoloną w zakresie przeprowadzenia spisu i jednocześnie złozył na piśmie przyrzeczenie bezwzględnego przestrzegania tajemnicy statystycznej. Rachmistrz przeprowadzając wywiad będzie wprowadzać informacje do przenośnego urządzenia elektronicznego typu hand-held. zebrane dane będą automatycznie kodowane i przesyłane na serwer znajdujący się w siedzibie Głównego Urzędu Statystycznego.

Podczas Powszechnego Spisu rolnego 2010 zbierane informacje będą dotyczyły m.in.:

  • stanu na 30 czerwca 2010 r.: działalności rolniczej; użytkowania gruntów; powierzchni zasiewów; pogłowia zwierząt gospodarskich; ciagników, maszyn i urządzeń rolniczych
  • 12 miesięcy poprzedzających dzień 30 czerwca 2010 r.: struktury dochodów gospodarstwa domowego, prowadzenia działalności innej niż rolnicza bezpośrednio związanej z gospodarstwem rolnym; aktywności ekonomicznej; zużycia nawozów mineralnych, wapniowych.

Dane zebrane w spisie rolnym:

  • pozwolą na analizę zmian polskiego rolnictwa przed i po przystąpieniu do UE oraz na porównanie ich z danymi gospodarstw w innych państwach członkowskich,
  • pozwolą na kreowanie przez Komisję Europejską Wspólnej Polityki Rolnej i wytyczenie jej nowych ram po 2013 r.
  • dostarczą szczegółowych informacji o jednostkach funkcjonujących w rolnictwie, sytuacji społeczno-demograficznej i ekonomicznej rolników oraz o prowadzonej produkcji rolnej,
  • w połączeniu z informacjami zebranymi w badaniu metod produkcji rolnej i Narodowym Spisie Powszechnym w 2011 r. dadzą odpowiedź na wiele pytań dotyczących m.in. starzenia się ludności wiejskiej i problemu następców, zatrudnienia w rolnictwie, obszarów wiejskich oraz wpływu rolnictwa na środowisko.

Zgodnie z ustawą o PSR 2010 użytkownicy gospodarstw rolnych będą zobowiązani do udzielania odpowiedzi: ścisłych, wyczerpujących, zgodnych z prawdą.

Podstawa prawna:

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (WE) nr 1166/2008 z 19 listopada 2008 r. oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 571/88 (Dz. U. UE nr L 321 z dnia 1 grudnia 2008 r.).

- Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o Powszechnym Spisie Rolnym w 2010 r. (dz. U. Nr 126, z dnia 10 sierpnia 2009 r., poz. 1040).

Wszystkie dane zbierane podczas spisu objęte bedą tajemnicą statystyczną - będą poufne i poddane szczególnej ochronie. Wyniki spisu zostaną opracowane w taki sposób, aby nie była możliwa w sposób bezpośredni i pośredni identyfikacja poszczególnych osób i gospodarstw rolnych.

Od 1 wrześnie zostanie uruchomiona INFOLINIA dotycząca PSR 2010. Dzwoniąc z telefonów stacjonarnych nalezy wybrać numer 800 800 800 (połączenie bezpłatne), natomiast dzwoniąc z telefonów komórkowych należy wybrać numer (022) 44 44 777 (połączenie płatne zgodnie z cennikiem operatora).

W sprawie pytań i wątpliwości dotyczących spisu można kontaktować się:

- z Gminnym Biurem Spisowym, mieszczącym się w Urzędzie Gminy Nowa Sucha, tel. (46) 861 20 51.

- z Wojewódzkim Biurem Spisowym (Urząd Statystyczny),

- z Call Center

- za pośrednictwem poczty elektrronicznej spis@stat.gov.pl,

- poprzez stronę internetową www.stat.gov.pl - z działem "Pytania do GUS".

Więcej informacji o PSR 2010 znaleźć możne na stronach internetowych:

www.spis.gov.pl i www.stat.gov.pl

 

Opublikowane przez: Anna Zatorska | Data wprowadzenia: 2010-06-02 14:53:49 | Data modyfikacji: 2010-10-19 13:37:24.

Zobacz:
 Zarządzenia .  Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych .  Materiały informacyjno-promocyjne Powszechny Spis Rolny . 
Data wprowadzenia: 2010-06-02 14:53:49
Data modyfikacji: 2010-10-19 13:37:24
Opublikowane przez: Anna Zatorska
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Nowa Sucha 59A
96-513 Nowa Sucha
Wójt Gminy
Maciej Szymon Mońka
Kontakt:
Tel: (46) 861-20-51
Fax: (46) 861-20-51
e-mail: gmina@nowasucha.pl